Osasto: Muotoilun osasto
Koulutusohjelma: Tilasuunnittelun koulutusohjelma
Tekijä: von Bruun, Sanna Maaria
Työn nimi: Betonilaatikkoteoria
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 127

Tiivistelmä:

Antaako nykyinen asuminen kaupungeissa tai esikaupunkialueilla mahdollisuuden asukkaille tutustua ympäristöönsä ja tehdä siitä itselleen tuttua ja tarpeellista? Paikan haltuun ottaminen voi olla hankalaa ympäristössä, joka ei varsinaisesti kuulu kenellekään. Lopputyössäni olen pohtinut asukkaiden liikkumisen ja toimimisen suhdetta sekä niiden yhteistä vaikutusta asukkaiden turvallisuudentunteeseen asuinalueellaan. Samalla työ on ollut osa Espoon kaupungin aloittamaa Rikoksenpelko- projektia.

Olen käsitellyt työssäni turvallisuudentunteen muodostumista kolmen "ulottuvuuden" kautta. Ensimmäinen "ulottuvuus" käsittelee alueiden ja paikan tärkeyttä toiminnan ja tapahtumien luojana. Toinen "ulottuvuus" käsittelee reitistöjen ja niiden mahdollistavan liikkumisen tärkeyttä ehjän kaupunkikuvan muodostumiselle. Kolmas "ulottuvuus" kertoo tiedonkulusta yhtenä paikankuvan muodostajana. Hyvä toimintaympäristö, jossa helppo liikkuminen on tehty mahdolliseksi eri palveluiden välillä, mahdollistaa positiivisen paikankuvan ja turvallisuudentunteen käyttäjäryhmälle. Tiedon kulku toimii taas turvallisuudentunnetta ja paikankuvaa heikentävänä tai voimistavana ulottuvuutena. Olenkin pyrkinyt selvittämään näiden elementtien avulla suunnittelutyöni ratkaisuja turvallisuudentunteen synnyttäjänä.

Varsinaisena kohdealueena on Espoon keskuksessa sijaitseva Kirkkojärven asuinalue ja tehtävänä siellä sijaitsevan liikekeskuksen ja sitä ympäröivän parkkipaikan muuttaminen asukkaita palvelevaksi toimintataloksi sekä keskuksen ohi kulkevan Kylänraitin jatkaminen eri asuinalueita yhdistäväksi kaupunkireitiksi. Samalla olen hahmotellut liikekeskukseen organisaatiota, joka parantaisi asukkaiden toimintamahdollisuuksia ja tukisi uuden pienimuotoisen liiketoiminnan syntyä alueelle. Kaupunkiraitti on suunniteltu tukemaan Espoon keskuksen asuinalueiden toimintoja ja uusia suunnitelmia sekä antamaan sisältöä alueen imagolle ja kaupunkikuvalle.

Työni edistymistä ovat hidastaneet monet samaan aikaan valmisteilla olevat Espoon keskustaa koskevat alue- ja parannussuunnitelmat, joihin tutustuminen on ollut oleellinen osa suunnittelutyötäni. Niihin tutustuminen ja niiden ymmärtäminen sekä lukemattomien ihmisten tapaaminen ja haastatteleminen ovat olleet erittäin mielenkiintoisia ja pohjana omille suunnitelmilleni.

Lopputyössäni olen pyrkinyt ottamaan huomioon Espoon keskuksen kehittämisohjelmassa ongelmiksi havaittuja asioita. Olen miettinyt paikallisuuden muodostumista ja merkitystä asukkaille sekä korostanut suunnitelmissani mielestäni alueen kehityksen kannalta tärkeitä olemassa olevia elementtejä. Uusilla ideoilla ja suunnitelmilla olen pyrkinyt luomaan mielenkiintoisemman ja turvallisemman ympäristön Espoon keskuksen Kirkkojärven asuinalueen asukkaille.


Aineisto: Kirjallinen osa ja piirrustukset
Asiasanat: Espoon keskus, Kirkkojärvi, rikoksenpelko, turvallisuus, liikkuminen, toiminnan mahdollisuus, tiedonkulku
Säilytyspaikka: Taideteollisen korkeakoulun kirjasto
Salassapitoaika päättyy: