Osasto: Muotoiluosasto
Koulutusohjelma: Tilasuunnittelun koulutusohjelma
Tekijä: Lankinen, Katriina
Työn nimi: High Line - parveke Manhattanille
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 92

Tiivistelmä:

Opinnäytetiivistelmä

Kaupungissa on epäpaikkoja, paikkoja, joita emme huomaa tai huomatessamme ne kuljemme niiden ohi mahdollisimman nopeasti. Usein nämä paikat ovat muotoutuneet liikennejärjestelyiden ehdoilla. Kaupungit tarvitsevat liikenneyhteyksiä toimiakseen, ollakseen taloudellisesti tuottavia ja siten lisätäkseen asukkaiden hyvinvointia. Silti nämä välttämättömyydet saattavat myös luoda epäviihtyvyyttä.

Aloin tehdä lopputyötäni aiheenani liikennejärjestelyistä johtuvat epätilat ja muut pelottavat paikat kaupunkitilassa. Erityisesti minusta tuntuivat tarpeellisilta suunnittelukohteilta epätilat, jotka jäävät maanpäällä kulkevien siltojen alle. Ne ovat yleensä pimeitä, pelottavia ja epäjatkuvuutta luovia tiloja.

Luin The Friends of High Line -nimisen järjestön kotisivuilta Internetistä talvella 2003 aiheeseeni liittyvästä kilpailusta nimeltään Designing the High Line. High Line on 1930-luvulla rakennettu tavarajunarata joka kulkee sillalla ja on koko matkaltaan maan päällä. Silta halkoo Manhattanin länsirannalla 22 korttelin matkan. Se on ollut poissa käytöstä yli kaksikymmentä vuotta. Itse silta on ränsistynyt, ja sen päällinen on ruohottunut joutomaa. Sillan alle jäävä tila toimii lähinnä parkkipaikkoina. Sillan alle jää pimeää, likaista ja turvatonta tilaa, joka luo siten koko alueelle ikävää tunnelmaa.

Kilpailuohjelmassa toivottiin visioita niin sillan päälle kuin sen allekin. Kilpailulla haettiin radalle uudelleen käyttöä julkisena ja avoimena tilana unohtamatta sillalle kulkemisen käytännöllisyyttä ja koko sillan turvallisuutta. Osallistuin kilpailuun 720 muun kilpailijan joukossa, en sijoittunut mutta jatkoin kuluneen vuoden aikana kilpailumateriaalini ja olemassa olevan materiaalini muokkausta lopputyökseni.

Olen työssäni suunnitellut High Linen sillalle ja ympäröivälle alueelle uudelleenkäyttösuunnitelman.
Suunnitelmani avulla pyrin luomaan alueelle positiivisen ja turvallisen luonteen ottaen kuitenkin huomioon alueen erityispiirteet. Tavoitteenani on tehdä tästä epätilasta elävää ja miellyttävää kaupunkitilaa, poistaa pelkoa luovia tekijöitä. Pohdin uusien toimintojen mahdollisuutta näissä paikoissa niin, että lähialueen asukkaat, kaupunkilaiset sekä turistit voisivat hyötyä ja nauttia High Linesta ja sen alueesta.

Lähestyn aihetta erittelemällä epäpaikan ja pelkoa luovan tilan käsitteitä. Epätilaan ja pelon paikkaan olen tutustunut aiheeseen liittyvän kirjallisuuden avulla, etenkin Timo Kopomaan Tori " marginaali " haastava kaupunki, tilatapauksia julkisten ulkotilojen käytöstä ja reunimmaisista käytännöistä -teoksen, sekä Hille Koskelan valvontaa käsittelevien tekstien pohjalta.

Alueen jo olemassa olevia erityispiirteitä käsittelin miettimällä New Yorkin identiteettiä, imagoa ja katukuvaa ja pohtimalla itse High Linen aluetta. Vierailin New Yorkissa keväällä 2003. Vietin aikaani High Linen sillan alueella ja tein muistiinpanoja ja kuvasin aluetta. Erityisesti High Lineen liittyen olen käyttänyt lopputyöni lähdemateriaalina Internetistä saatavilla olevaa David Joshuan kirjaa Reclaiming the High Line a project of the Design Trust for Public Space, with Friends of High Line.

Pohjaksi sillan uudelleenkäyttösuunnitelmalleni tutkin olemassa olevia siltoja niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Löysin muutamia esimerkkejä hylättyjen siltojen uudelleenkäytöstä sekä siltojen alle sijoittuvista toiminnoista.

Suurimmaksi ongelmaksi suunnittelutyössäni muotoutui siirtymisen järjestäminen sillalle. Jos kulku sillalle ei ole houkutteleva ja turvallinen, ei kukaan halua mennä sinne. Ratkaisuksi suunnittelin erityisiä kulkupaviljonkeja, joita voi hyödyntää myös sillan alla uusissa toiminnoissa. Kulkupaviljongit toimivat myös yhteydessä sillan päällä tapahtuvaan toimintaan.

Sillan päälle päädyin ehdottamaan puistoa - halusin säilyttää sillan päällisen vihreänä, puistomaisena tilana. Sillan päälle ei kuitenkaan ole mahdollista perustaa aivan minkälaista puistoa hyvänsä. Suunnitelmaani varten luin puutarhaan ja puistoihin liittyvää kirjallisuutta. Erityisesti Pentti Alangon ja Pirkko Kahilan kirja Luonnonmukainen puutarha osoittautui hyödylliseksi.

Aineisto: kirjallinen osa, kuvia, piirustukset
Asiasanat: epäpaikka, pelkoa luova tila, New Yorkin katutila, silta, luonnonmukainen puutarha ja High Line.
Säilytyspaikka: kirjasto
Salassapitoaika päättyy: