Osasto: Muotoilun osasto
Koulutusohjelma: Tilasuunnittelun koulutusohjelma
Tekijä: Dhima, Sari Kristiina
Työn nimi: Kaanon - rituaalitiloja sillalla
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 83

Tiivistelmä:

Kansainvälistyminen on lisännyt uskonnollista kirjoa ja laajentanut suomalaisten maailmankuvaa. Uskonnollinen tarjonta on monipuolistunut, mutta samalla uskonnon harjoittaminen kehittynyt yhä yksityisempään suuntaan. Suomen luterilainen kirkko on menettänyt yhä enemmän jäseniä ja usein kirkosta eronneet eivät ole liittyneet minkään uskontokunnan jäseneksi. Suomessa tämä kehitys on edennyt pisimmälle Suur-Helsingin alueella.

Lopputyöni aiheena on kaikille avoin, tunnustukseton rituaalitila. Aihetta varten tarkastelin rituaaleja inhimillisestä näkökulmasta, koska inhimillisyys ja ihmisen elämänkaari: syntymä, aikuistuminen, avioliitto ja kuolema ilmenevät samankaltaisina ympäri maailmaa, uskonnollisista tai maailmankatsomuksellisista eroavaisuuksista huolimatta. Samankaltaisina toistuvat myös ihmiselämän muutoksien ympärille järjestetty rituaaliset juhlamenot. Rituaaleista valitsin lopputyöni suunnittelun lähtökohdaksi syntymän, avioliittoon vihkimisen ja hautajaiset sekä mietiskelyn ja vainajan muistamisen, koska niitä vietetään sekä uskontokuntaan kuuluvien ja kuulumattomien keskuudessa.

Suunnittelemaani tunnustuksetonta rituaalitilaa varten tarkastelin aluksi jo olemassa olevia uskonnollisia rituaalitiloja, niiden arkkitehtonisia ominaisuuksia ja tilaratkaisuja. Tutkielmassa hahmottui rakennusten arkkitehtuurissa merkittäviksi tekijäksi valolliset ratkaisut, rakennuksen massoittelu, tyhjän tilan sekä vertikaalisten ja horisontaa-listen linjojen käyttö. Lisäksi aiheesta tehdyissä tutkimuksissa esiintyi yhteisiä teemoja: vuori, luola, matka-aihe polkuna, siltana tai tienä, vesi ja puutarha. Käytin niitä suunnitelmassani, samoin kuin arkkitehtonisia ratkaisuja luodakseni viiden tilan sarjan, joissa kussakin oli oma luonteensa ja tunnelmansa.

Tunnustuksettomat rituaalitilat sijoittuvat Helsingin kaupungin eteläiseen osaan, Eiranrantaan rakennettavan Ursininkallion ja Pyhän Birgitan puiston väliselle sillalle. Helsingin kaupunki on kaavoittanut alueen ja sen asemakaava-alueen suunnitelmaan sisältyy uuden asuinalueen lisäksi kuusi puistoa. Kaupungin suunnitelmaan kuuluivat myös meren lahtea ylittävä silta, vesialtaat ja pato. Esitän lopputyössäni muutosta kaupungin suunnitelmaan kaavaan sillan ja padon osalta yhdistämällä ne ja sijoittamalla suunnittelemani viisi rituaalitilaa osaksi silta- ja patorakennelmaa.

Rituaalitilat sijoittuvat sillan kupeeseen siten, että näköyhteys merelle säilyy. Jokaisella tilalla on erilainen näkymä kohti horisonttia, joka esiintyy yhdistävänä teemana tiloissa. Tilojen valon määrä vaihtelee pimeästä valoisaan, samoin tiloissa esiintyvät teemat. Pyrkimyksenä on luoda elämyksellinen tilakokemusten sarja, joista jokainen voi valita oman tunnetilaansa sopivan hiljentymispaikan tai juhlatilan.

Aineisto: Kirjallinen osa kuvin ja piirustuksin, CD, planssit, pienoismalli 1:100
Asiasanat: rituaalitila, vihkiminen, meditaatio, hautajaiset, silta, Eiranranta
Säilytyspaikka: kirjasto / Taideteollinen korkeakoulu
Salassapitoaika päättyy: