Osasto: Tila- ja kalustesuunnittelun osasto
Koulutusohjelma: Tilasuunnittelu
Tekijä: Pirinen Antti
Työn nimi: Asumisen arkkityypit ja tulevaisuuden koti
Työn laji: Lopputyö

Tutkimuksen lähtökohtana on ajatus asuintilasta sosiaalisena tuotteena, joka muotoutuu paikallisten edellytysten, yhteiskunnallisten olojen, yksilön tietoisten valintojen ja yhteisen tiedostamattoman sisällön vuorovaikutuksessa. Arkkitehtuuria tarkastellaan ajasta, paikasta ja kulttuurista riippumatonta kodin sisältöä ilmaisevana kielenä ja asuintilaa sisällön tarkoituksenmukaisena ilmentymänä. Tavoitteena on kiteyttää joitakin asumisen sisällöllisiä perustyyppejä ja hahmotella tulevaisuuden kodin muotoa niiden avulla - osoittaa historiallisten kehityskulkujen ja vaihtoehtoisten tulevaisuuskuvien avulla suuntia asuntotuotannon monipuolistamiseksi. Lopputyön ensimmäisessä osassa eritellään kodin perusmerkityksiä ja osoitetaan neljä näkökulmaa asumisen historiaan, määritellään neljä arkkityyppistä asumisen perinnettä. Asunto on aina suojeleva, kokoava, elämää järjestävä ja yksilöllisesti muuttuva tila. Kautta aikojen on kuitenkin syntynyt sellaisia olosuhteita, joissa jokin sisällöistä on noussut asuintilan tuottamista ja asumisen tapaa muita voimakkaammin määrääväksi tekijäksi. Tavoitteena on ollut jäljittää tuollaisia asumismuotoja ja asuntoarkkitehtuurin kehityskulkuja. Tarkasteltavana ovat suojautumisen, yhteisyyden, rituaalisuuden ja yksilöllisyyden perinteet. Seuraavaksi pohditaan skenaariometodin avulla asumisen tulevaisuutta ja siihen vaikuttavia voimia sekä arkkityyppisten sisältöjen ilmenemismahdollisuuksia tulevaisuudessa. Neljässä vaihtoehtoisessa skenaariossa hahmotellaan asumisen muotoja ja asunnolle asetettavia vaatimuksia erilaisissa mahdollisissa olosuhteissa. Asumisen tulevaisuuden kannalta ratkaisevia tekijöitä ovat paikan olemusta muuttava globalisaatio-lokalisaatioprosessi ja yhteisöjä muokkaava yhdentymis-pirstoutumiskehitys. Lopputyön suunnitelmaosa koostuu neljästä skenaarioihin pohjautuvasta talo- ja asuntotyypistä, joista yksi esitetään rakennussuunnittelun tasolla. Tarkasteltavana ovat tiivis sisäänpäinkääntynyt asuntorypäs, avoin mattomainen tilarakenne, kapearunkoinen toiminnoiltaan täysin valikoitava talotyyppi sekä kaupunkitilaan hajautettu nomadinen asunto. Asuntotyypit ovat konseptuaalisia asunnon tilallisen järjestämisen malleja. Niiden arkkitehtonisena lähtökohtana on avoimen rakentamisen periaate: sekä asunnon tilalla että palveluilla on tietty pysyvä perusrakenne, johon tarpeen mukaan liitetään lisäelementtejä. Tulevaisuuden kodin ominaisuuksia ovat kestävyys, muuntuvuus, äly ja omintakeinen identiteetti. Tutkimusosasta muokattu artikkeli Archetypes in Transition - Future Home Scenarios on julkaistu teoksessa Dreaming for the Future, toim. Anna-Maija Ylimaula, Future Home Institute, Taideteollinen korkeakoulu 2001, s. 31-55.

Aineisto: kirjallinen osa ja piirustukset
Asiasanat: asuminen, asunto, koti, skenaariot
Säilytyspaikka: Taideteollisen korkeakoulun kirjasto
Sivumäärä: 79
Salassapitoaika päättyy: