Osasto: Tila- ja kalustesuunnittelun osasto
Koulutusohjelma: Tilasuunnittelun maisterin koulutusohjelma
Tekijä: Laaninen Sirpa
Työn nimi: Siirtymätila -Turun sataman uudelleenkäyttösuunnitelma
Työn laji: Lopputyö

Siirtymätila Turun sataman uudelleenkäyttösuunnitelma Satama sijaitsee Turun sisäkaupungin reunavyöhykkeellä, joka on sekoitus teollisuudelta vapautuvia alueita, vanhoja työväen asuinalueita ja joutomaita. Tavarasataman siirtyessä vapautuu laaja reunavyöhykkeen maa-alue uudelleenkäyttöä varten, jonne matkustajasatama jää edelleen toimimaan. Työn nimi Siirtymätila viittaa sekä alueen luonteeseen keskustan ja esikaupungin välissä, asumisen muuttuviin tarpeisiin että alueen muutokseen jatkuvuuteen. Suunnitelman päämääränä on joustava, asukkaan tarpeista muovautuva ja vähitellen rakentuva alue esikaupungin ja keskustan välimaastoon. Valmiiksi suunnitellun kaupunkitilan sijaan satamaan muodostuu alueen rakentumista ohjaavat geenit, jotka mahdollistavat uuden rakenteen vähitellen tapahtuvan kehittymisen olemassa olevaan sataman paikallisuuteen tukeutuen. Sataman vahvuudet ovat paikassa. Suunnitelma korostaa sen sisäistä monimuotoisuutta. Satama-alue jakautuu eriluonteisiksi sektorialueiksi, jotka tukevat paikan erityispiirteitä. Alueen tilaverkostot kehittyvät asukkaiden tilatarpeesta, jolloin asukas itse muodostaa asuinympäristöään. Alueelle rakentuu asumiseen, työhön ja alueellisiin palveluihin liittyvä verkosto olemassa olevaan infrastruktuuriin tukeutuen. Verkosto on kompakti ja toteuttaa tiiviin ja matalan rakentamisen periaatteita. Sekoittunut verkostorakenne muodostuu teemoista, joita ovat luonto, joutomaa, asuminen ja työ. Luonto ja joutomaa ovat olemassa olevia alueen elementtejä. Asuminen ja työ edustavat uutta rakennettua ympäristöä. Verkoston teemat esiintyvät eri suhteessa sektoreissa tuottaen myös lisätilojen verkostoa. Lisätilaverkosto muodostuu lisätiloista, lisärakennuksista, puolitiloista, paikoista ja reiteistä, jotka toimivat alueen laajuisena joustavana vyöhykkeenä kodin ympärillä. Verkostorakenne aktivoi sosiaalista kanssakäymistä tihentämällä arkipäivän tilarakenteita ja toimii samalla alueen lisäarvona. Joustava asumisen vyöhyke sekoittaa lähiympäristön ja asuinympäristön käsitteet. Lähiympäristö, alueenlaajuisena verkostona, luo edellytyksiä koko alueen aktiiviselle käytölle ja oman arkielämän verkoston hallinnalle.

Aineisto: kirjallinen ja näyttelyplanssit
Asiasanat: Turku, satama, joutomaa, paikallisuus, asukaslähtöisyys
Säilytyspaikka: TKS ja kirjasto
Sivumäärä: 59
Salassapitoaika päättyy: