SEPPÄLÄ, Katriina

PAUKKULANPUISTON ALIKULKUKÄYTÄVÄ - ARKKITEHTUURI JA VALAISTUSSUUNNITELMA

Lopputyö 14.11.1994

Lopputyön tavoitteena oli suunnitella alikulkukäytävä Kivikon asuma-alueen Paukkulanpuiston kevytliikenteen väylälle. Suunnitteluprosessin yhteydessä on tutkimuksen kohteena ollut kevyen liikenteen väylien ja alueiden valaistus siltä osin, kun ne liittyvät alikulkukäytävään. Lopputyöhön ei liity tilausta Helsingin kaupungilta.

Aluksi esitellään lopputyön tavoitteet, tutustuminen aiheeseen sekä kohdealue. Työssä on ajateltu ensisijaisesti tien käyttäjää: jalankulkijaa, pyöräilijää. Arkkitehtonisesti mielenkiintoinen alikulkukäytävä tuo vaihtelua kulkijan matkaan. Valaistuksen osalta tavoitteena on ollut luoda valaistus, joka korostaa käytävän arkkitehtuuria. Tarkastelun kohteen ei yksinomaan ole ollut valaistukseen liittyvät tekniset ongelmat. Esille on tuotu myös valaistuksen laatu: kuinka valaistaan ja mitä valaistaan. Lopputyössä on myös otettu kantaa Paukkulanpuistoon suunniteltuihin kulkureitteihin.

Aiheeseen tutustumisen kannalta ovat tärkeässä asemassa olleet yhteistyö Helsingin kaupungin rakennusviraston kanssa sekä valokuvamateriaali, joka on kerätty kaupungissa tehtyjen havainnointimatkojen aikana. Kuvallisia havaintoja valaistuksesta esitetään luvussa 6.5.

Alikulkukäytävän arkkitehtuuria käsittelevässä osassa esitetään tilalle asetettuja vaatimuksia sekä tilan muototutkielma. Käytävään liittyvät pengerrykset sekä pintamateriaalien vaikutus käytävän ilmeeseen on esitelty omassa luvussa. Alikulkukäytävän luonnostelu on tapahtunut pahvimallien avulla. Suunnitteluprosessi on esitetty valokuvasarjana. Alikulkukäytävän sopivuutta ympäristöön on tutkittu maisemamallin avulla, josta on kuva kuvasarjassa. Pintamateriaalien tarkastelun yhteydessä on huomioitu pintamateriaalien valonheijastusominaisuudet sekä tuotu esille kaupunkisuunnitteluun liittyvä ilkivaltaongelma.

Kaupunkivalaistusta on tarkasteltu niiltä osin, kun se liittyy kevyen liikenteen väylien valaistukseen. Lopputyössä on tuotu esille alikulkukäytävän ja kevyen liikenteen väylien valaistusluokat ja vaadittava valaistusvoimakkuudentaso. Valaistusluokat ja valaistusvoimakkuusarvot on esitetty taulukoissa.

Alikulkukäytävän valaistus on Helsingin kaupungille sekä laadullinen että taloudellinen ongelma. Lopputyössä on etsitty ratkaisua ilkivaltaa vastaan: kuinka valaisimet saataisiin suojattua niin, että ne herättäisivät mahdollisimman vähän ohikulkijan huomiota ja säilyisivät pitkään ehjinä. Valaistuksen laatuun on etsitty ratkaisua tutkimalla valon tulokulmia, valaisimia sekä valolähteiden ominaisuuksia. Tekstin yhteydessä on havainnollistavaa kuvamateriaalia. Paukkulanpuiston alikulkukäytävän valaistus on esitetty omassa luvussaan.

Paukkulanpuistoon suunniteltujen väylien sijaintiin ja rakenteeseen on otettu kantaa siltä osin, kun muutokset ovat helpottaneet kulkijan matkaa Paukkulanpuistossa. Raitin tarkastelun yhteydessä on tuotu esille sekä kaiteet (viitteellisesti) sekä kulkureitin päällysteet. Raitin valaistusta on tarkasteltu vertailemalla kahta erityyppistä ulkovalaisinta: puistovalaisin ja pientievalaisin.

Liitteenä on esitetty Paukkulanpuiston alikulkukäytävän julkisivupiirustukset, rakennepiirustukset, raitin kiveys sekä valaistuksenlaskenta dokumentit.

AINEISTO: Kirja 62 s.
ASIASANAT: Alikulkukäytävä, ulkovalaistus
SÄILYTYSPAIKKA: Teollisen muotoilun laitos ja TTK:n kirjasto