RÄSÄNEN, Riitta

TAITEELLISEN TYÖN JA OPETUSTYÖN VUOROVAIKUTUS

Lopputyö

Tutkielma käsittelee opetustyön ja taiteellisen työn välistä vuorovaikutusta kuvaamataidon opettajan ammatissa. Tutkimuksen tavoitteena on ollut löytää mahdollisia yhteisiä ja erottavia tekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet taiteellisen työn ja opettamisen väliseen suhteeseen.

Tutkimus perustuu haastatteluaineistoon. Haastateltavina on ollut 20 henkilöä, joilla pääosin on kuvaamataidon opettajan koulutus. Opiskeluajat rajoittuvat vuosiin 1949-78. Enemmistön muodostavat 1960-luvulla opiskelleet, koska heidän joukossaan on paljon taiteilija- opettajia. Kullakin haastateltavalla on vähintään viiden vuoden kokemus opetustyöstä ja aktiivinen suhde taiteelliseen työskentelyyn. Osa haastateltavista on jättänyt opetustyön ja ryhtynyt päätoimiseksi taiteilijaksi.

Menetelmänä on käytetty teemahaastattelua. Haastattelun teemat kartoittavat lapsuus- ja kouluajan esteettisiä vaikutteita, ammatinvalinnan motiiveja, opiskeluaikaa, taiteellista työtä, opetustyön kokemuksia ja kahden työn välistä vuorovaikutusta.

Haastattelun tuloksena voidaan nähdä selkeitä eroja opettamisen ja taiteellisen työn suhteessa eri vuosikymmeninä opiskelleiden kesken. Henkilöt on tyypitelty neljään eri tyyppiin, joissa taiteellisen työn rooli vaihtelee harrastuksesta ammattiin ja suhde opetustyön muuttuu päinvastoin. Opettamisen ja taiteellisen työn välinen vuorovaikutus voidaan nähdä myönteisenä tai kielteisenä.

AINEISTO: Kirjallinen raportti 112 s.
ASIASANAT: Taiteellinen työ, opetustyö, vuorovaikutus
SÄILYTYSPAIKKA: TaiK:n kirjasto, Kuvaamataidon opetuksen laitos