PYRHÖNEN, Tarja

LIIKUNTARAJOITTEISEN VANHUKSEN ASUNNON MUUTOSTYÖT

Lopputyö

Tutkielmaosuudessa on kuvattu lyhyesti vanhusväestön rakenteen muuttumista, nykyisiä asuinolosuhteita kaupunkiympäristössä ja yleisimpiä vanhusten liikuntarajoitteisuutta aiheuttavia tekijöitä. Yhteenveto suunnittelussa huomioonotettavista vanhusten liikeratojen muutoksista on esitetty kaaviokuvin.

Tutkielmaosuudessa on esitetty haastattelujen ja omakohtaisten havaintojen pohjalta kolmen liikuntarajoitteisen vanhuksen kotonaan kohtaamia kalustus- ja tilaongelmia. Kaikissa esimerkki asunnoissa ongelmallisia alueita olivat peseytymis- ja keittiötilat, säilytyskalusteet sekä yleinen tilanahtaus.

Asuntojen epäkohdat on jaettu toimivuuden ja hallittavuuden, saavutettavuuden sekä turvallisuuden ongelmakenttiin. Tutkimuksessa on selvitetty mitä muutostöitä asunnoissa vaaditaan, jotta vanhus selviytyisi mahdollisimman pitkään omassa kodissaan tukipalvelujen turvin.

Asuntokohteiden parannussuunnittelussa on otettu lähtökohdaksi yleiset liikuntarajoitteisen henkilön asunnon suunnitteluohjeet. Asuntojen parannussuunnitelmia rajoitti asuntokohteiden ahtaus. Asuintilojen toimivuus usein paranikin seinämuutoksin. Piirustusasiakirjoissa on esitetty asuntojen muutostyöt kokonaisuudessaan pohja- ja leikkauskuvin. Peseytymis- ja keittiötiloista on esitetty erilliset parannusehdotukset. Liikuntarajoitteiselle asukkaalle soveltuvia säilytyskalusteita yksityiskohtineen on havainnollistettu aksonometrisin kuvin. Tutkielmaosuudessa on tulosten tarkastelun yhteydessä esitetty piirustusasiakirjat tarvittavista asuntojen muutostöistä pienennettyinä versioina.

AINEISTO: Tutkielma 39 + 2 liitesivua ja piirustusasiakirja 21 työpiirustusta
ASIASANAT: Asunnon parannussuunnitelmat, säilytyskalusteet, vanhus
SÄILYTYSPAIKKA: TaiK:n kirjasto
MUITA TIETOJA: Ohjaaja Lasse Ollinkari