PETROFF, Tarja

SUORAKAIDETILA LÄHTÖKOHTANA - TILAN TUTKIMISTA SEN SISÄLLÖN MAHDOLLISUUKSIEN LÖYTÄMISEKSI

Lopputyö 11.4.1994

Tilan sisäisen olemuksen ja erilaisten ratkaisujen etsiminen tilan muodostamiseksi on ollut työni lähtökohta. Perustilana on suorakaide, jonka sisälle olen tuonut elementin, joka jakaa tilan kahteen tai useampaan osaan. Jakavat elementit olen valinnut siten, että lähtökohtina on perustason, pitkän ja lyhyen sivun suuntaiset sekä ristikkäiset ja yhdestä pisteestä lähtevät tilanjakajat. Erilaiset ratkaisumallit tilan jakamiselle olen esittänyt aksonometrisina piirroksina. Näistä piirroksista olen valinnut jokaisesta erilaisesta peruslähtökohdasta yhden tilaratkaisun, jota olen muokannut yksilöllisemmäksi.

Aksonometrisina piirroksina esittämilläni ratkaisuilla on muotoina yhtäläisyyksiä jo rakennettuihin tiloihin. Olen etsinyt esimerkkejä tällaisista tiloista ja niitä on liitteenä työni kuvallisessa osuudessa. Tavallani työstää tilaa on yhtymäkohtia japanilaiseen tilakäsitykseen, josta olen esittänyt lyhyen katsauksen. Olen tutustunut tilan sisustamisen historiaan seuraamalla muutoksia käytännön elämässä ja vertailemalla teoreettisten ihanteiden muuttumista ajan myötä.

Olen muodostanut tietynlaisia aakkosia tilankäsittelykieleen, jonka ydinlinja on muunneltavuus, korvaavuus ja pyrkimys siirtyä pelkistetystä yksityiskohtaisempaan muodonantoon. Pyrkimyksenäni on tuoda esille mahdollisuuksia tilan perusratkaisuiksi, joissa käyttäjällä olisi mahdollisuus keksimisen iloon suhteessa tilan muodostamiseen.

AINEISTO: Kirjallinen osuus 33 + 17 s., kuva- ja piirrosliitteet ja diat valmiista tiloista ja työn lähtökohtien mukaan työstetyistä versioista
ASIASANAT: Suorakaidetila, tilan jakaminen