PARTANEN, Riikka

VAATESUUNNITTELUN, TUOTANNON JA MARKKINOINNIN VÄLINEN KOMMUNIKAATIO SUOMALAISESSA VAATETUSTEHTAASSA

Lopputyö

Lopputyö käsittelee tuotesuunnittelun, markkinoinnin ja tuotannon välistä kommunikaatiota suomalaisessa vaatetustehtaassa. Esimerkkinä vaatetustehtaasta toimii Reima-Tutta Oy. Lopputyössä tuotesuunnittelu on monimutkaisempi toiminto kuin pelkästään esteettisen ulkokuoren luominen. Se pitää sisällään myös ergonomian, markkinoinnin ja tuotannon. Tuotesuunnittelu pyrkii lähtemään liikkeelle kuluttajan tarpeista. Tuotesuunnittelija on linkki näiden tarpeiden sekä tuotannon mahdollisuuksien ja markkinoinnin menetelmien välillä. Tulevaisuudessa tuotesuunnittelijalta odotetaan tietoja ja taitoja markkinoinnissa, teknologiassa, erityisesti tietoteknologiassa, sekä psykologiassa, johtamisessa ja viestinnässä. Tuotesuunnittelussa ollaan hyväksymässä tärkeäksi voimavaraksi yrityksessä, koska sitä tarvitaan erityisesti tuotteiden erilaistamiseksi, tuotteiden ainutlaatuisuuden ja täten uudenlaisen kilpailukyvyn luomisessa.

Tuotesuunnittelun lisäksi lopputyössä käsitellään vaatetehtaan kahta muuta toimintoa, markkinointia ja tuotantoa. Kehitettäessä uutta tuotetta tai parannettaessa vanhaa on näiden kolmen toiminnon yhteistyö välttämätöntä. Markkinoinnin osallistumisella tuotekehittelyyn voidaan ehkäistä se, ettei yritys valmista tuotteita, joita kukaan ei tarvitse eikä osta. Markkinointi välittää tietoa siitä, mitä kuluttajat tarvitsevat ja miten näitä tarpeita mahdollisesti jo tyydytetään. Markkinointi voidaan määritellä siten niiksi kaupallisten toimien suorittamiseksi, joiden tarkoituksena on ohjata tuotteiden virta tuottajalta kuluttajalle ja käyttäjälle. Markkinointi hyödyntää myös tuotesuunnittelua tuotteiden tunnetuksi tekemisessä ostajille. Hyvällä tuotesuunnittelulla luodaan enemmän kuin pelkkää lisäarvoa tuotteeseen. Hyvin suunniteltu tuote on helppo markkinoida.

Tuotannon osallistumisella tuotekehittelyyn varmistetaan, että tuotteiden tekniset ominaisuudet ovat vaatimukset täyttäviä. Tämä koskee materiaaleja ja lisätarvikkeita sekä tuotannon työntekijöiden työpanosta ja tuotteiden käyttövarmuutta. Tuotannolla on myös parhaimmat mahdollisuudet tuoda tuotekehittelyyn mukaan uuden valmistusteknologian tuomia mahdollisuuksia. Huolellisella tuotesuunnittelulla varmistetaan tuotteen sopivuus kyseessä olevaan tuotantokalustoon ja selkeillä työohjeilla helpotetaan valmistusta. Tuotesuunnittelun ja tuotannon yhteistyöllä jo tuotekehittelyvaiheessa voidaan tuote muokata mahdollisimman helpoksi ja yksinkertaiseksi valmistaa, jolloin saadaan myös valmistuskustannukset mahdollisimman alhaisiksi sekä taataan tuotteen laatu.

Tuotesuunnittelun, markkinoinnin ja tuotannon yhteistyössä on tärkeää sujuva kommunikointi eri osapuolten välillä. Kommunikoinnilla tarkoitetaan tietojen lähettämistä ja vastaanottamista. Kommunikoitaessa on oleellista, että eri osapuolet ymmärtävät toisiaan. Lopputyössä selvitetään, miten eriosapuolet voisivat hyödyntää toistensa osaamista kommunikoiden keskenään ja miten tällainen organisaatio voisi auttaa yritystä saavuttamaan paremmin tavoitteitaan. Aluksi käsitellään osa-alueittain vaatetustehtaan tuotesuunnittelun, markkinoinnin ja tuotannon yhteistyötä nykyään, lopuksi pohditaan tulevaisuuden mahdollisuuksia. Kommunikoinnin parantamisessa on avainasemassa kehittyvä teknologia, mutta inhimillistäkään, ns. pehmeitä arvoja ei sovi unohtaa.

Suomalainen vaatetehdas on edelleen uhanalaisessa asemassa. Länsimaissa tapahtuneen yleisen kehityksen myötä on vaateteollisuus supistunut voimakkaasti myös Suomessa. Enää ei suomalaista vaateyritystä välttämättä edes kutsuta vaatetustehtaaksi, koska tuotanto on siirtynyt osittain tai kokonaan muihin halvemman kustannustason maihin. Jäljellä olevien vaatetustehtaiden on pyrittävä menestymään yhä kovenevassa kilpailussa. Tämä vaatii jatkuvaa muutosta ja yrityksen kehittämistä, yrityksen kaikkien voimavarojen yhdistämistä ja tehokasta käyttöä.

AINEISTO: Tutkielma 159 s.
ASIASANAT: Vaatesuunnittelu, -tuotanto ja -markkinointi
SÄILYTYSPAIKKA: TaiK: Vaatesuunnittelun laitos, TaiK:n kirjasto