PARTANEN, Leena, PUNKARI, Liisa

RUUMIS JA KOKEMUS. RUUMIILLISUUS IHMISEN OLEMISEN TAPANA JA TAIDEKOKEMUKSEN PERUSTANA.

Lopputyö 26.10.1994

Lopputyö käsittelee ruumiillisuutta, ihmisen olemisen tapaa käsitteenä, filosofisena ongelmana ja taidekokemuksen perustana. Kolmiosaisen työn keskeisimpänä osana on Valtion taidemuseossa toteutettu opetuskokeilu, Kuva ja Ruumiillisuus -kurssi. Kirjallinen osuus koostuu ruumiillisuuden filosofisesta pohdiskelusta ja opetuskokeilun raportoinnista. Lopputyön kolmantena osana on oppilastöistä koottu pedagoginen näyttely.

Lopputyössä etsitään vastausta kysymyksiin miten ruumiillisuus on määriteltävissä ja miten ruumiillisuus kokonaisvaltaisena olemisen tapana toimii taidekokemuksen perustana kuvataidemuseossa. Kuva ja Ruumiillisuus -kurssin toteuttaminen Valtion taidemuseossa on haluttu nähdä sekä tutustumisena museopedagogiikkaan että myös opettamisesta oppimisen prosessina.

Ruumiillisuudella tarkoitetaan lopputyössä kokonaisvaltaista olemisen tapaa. Ihmisen kehollisuutta, fyysistä todentumista on haluttu painottaa ja tästä johtuen on koko ihmisen olemisen tapa nimetty ruumiilliseksi. Olemisen käsitteellinen pohdiskelu yhdessä konkreettisen liikkeen kanssa antaa mahdollisuuden minuuden ja minäkuvan prosessointiin. Lopputyössä on minäkuvan ja ruumiinkuvan tärkeäksi osatekijäksi haluttu nostaa kehonkuva. Minäkuvan ja ruumiinkuvan kehittäminen on katsottu lopputyössä keskeisiksi taidekasvatuksen tavoitteiksi.

Opetuskokeilu oli suunnattu taidelukiolaisille. Kurssin kesto oli 3 x 2 h ja se rakentui neljän olemista määrittävän teeman - aistillisuuden, rajallisuuden, hetkellisyyden ja suhteellisuuden - mukaan.

Kurssilla keskityttiin kokemuksen ruumiillisuuteen. Kurssi osoitti sen, että ruumiillisuus ihmisen olemisen tapana kokonaisvaltaistaa oppimisen ja taiteen kokemisen. Myös se olettamus, että emotionaaliseen tilaan tarvitaan jonkinlainen fyysinen tuntemus, sai vahvistusta.

AINEISTO: Kirjallinen työ 140 s. ja pedagoginen näyttely
ASIASANAT: Ruumiillisuus, museopedagogiikka, kokonaisvaltainen oppiminen, minäkuva
SÄILYTYSPAIKKA: TaiK:n kirjasto