NUMMI, Ilari

OHJAAJANA ELOKUVAN JA TEATTERIN VÄLISSÄ / KAUHUN MILLIMETRIT

Lopputyö 15.5.1994

Lopputyön rakenne poikkeaa tavallisesta käytännöstä. Taiteellisen työn (elokuvan Kauhun millimetrit ohjaus) lisäksi siihen kuuluu varsin laaja kirjallinen tutkielma ohjaajana elokuvan ja teatterin välissä.

Kauhun kilometrit on 61 minuuttia pitkä fiktiivinen elokuva, joka valmistui vuonna 1992. Kauhun millimetrit pyrkii yhdistämään kaksi kauhun lajia: perinteisen, väkivallan uhkaan perustuvan kauhun sekä ihmisen sisäisiin tuntemuksista rakentuvan arkikauhun. Kauhun millimetrien maailma on pitkälti sama kuin elokuvan päähenkilön sisäinen maailma. Katsoja yritetään houkutella kokemaan elokuvan sinänsä arkinen maailma päähenkilön tavoin dramaattisena. Tällä on suoria seurauksia elokuvassa käytettyihin ilmaisukeinoihin. Musiikin ja muiden äänien osuus on keskeinen, näyttelijäntyössä korostuu orgaanisuus - kaikki tunnetilojen vaiheet näytellään ja näytetään katsojille.

Ohjaajana elokuvan ja teatterin välissä - tutkielma rakentuu useasta erillisestä artikkelista, jotka ovat syntyneet vuosien 1993 ja 1994 aikana eri yhteyksissä, jotkut pelkästään tätä tutkielmaa varten. Artikkelimuoto on kuvastaa kirjoittajan näkemystä ohjaustyön luonteesta: se on yhden ihmisen kautta kulkevaa näkökulmien runsautta. Artikkelien näkökulma on hyvin henkilökohtainen, tavoitteena on esittää omien johtopäätösten lisäksi myös oma reitti kyseisiin johtopäätöksiin. Tutkielma jakautuu kolmeen osastoon: 1) teatteri 2) elokuva 3) elokuva ja teatteri.

Teatterin osuudessa käsitellään erillisten otsikoiden alla sekä yleisiä ohjaukseen liittyviä kysymyksiä (kaaos ja harmonia) että eri osa-alueiden (teksti, näyttelijäntyö, äänet, valot) työprosesseja sekä kerrontakeinoja. Konkreettisena viittauskeinona on kolme vuosina 1990-1993 syntynyttä näytelmää: Sinä, Matka Uraniaan ja Toinen matka. Kaikkien näiden näytelmien synnyssä on improvisaatiolla ollut merkittävä osuus. Improvisaatioon perustuvan työtavan selostaminen ja analysoiminen onkin tutkielmassa keskeistä.

Elokuvaosastossa käsitellään puolisystemaattisesti Kauhun millimetrit elokuvaa; sen historiaa, tyylilajia ja kerrontakeinoja yleisesti sekä osa-alueittain (näyttelijä, ääni, kuva ja kokonaismiksaus). Kauhun ja melodraaman käsitteiden määrittely nousee keskeiseksi. Lopuksi pohditaan alkuperäisten suunnitelmien ja matkan varrella syntyneen improvisaation suhdetta - mikä muuttui Kauhun millimetrit elokuvan työprosessin aikana ja miksi.

Elokuva ja teatteri -osasto koostuu kahdesta artikkelista. Niissä pohditaan elokuva- ja teatterinäyt telemisen sekä elokuva- ja teatterikommunikaation eroja ja yhtäläisyyksiä. Elokuva- ja teatterinäyttelemisen eroja on liioiteltu; pohjimmiltaan kyse on yhdestä ja samasta asiasta. Teatterin ja elokuvan katsomistilanteet puolestaan poikkeavat jyrkästi toisistaan; elokuvan maailmaan on helppo heittäytyä mukaan, teatterin maailmaan ei. Tässä teatterikatsojan perusvieraantuneisuudessa piilee kuitenkin myös sen potentiaalinen voima; kun teatteri synnyttää katsojassa illuusion on se kommunikaatiotapahtumana voimakkaampi kuin elokuvan kieleen liittyvä rutiini- illuusio, jonka katsoja synnyttää lähes mekaanisesti.

ASIASANAT: Improvisaatio
SÄILYTYSPAIKKA: TaiK:n kirjasto