Pvm: 1999

Osasto: Muoti - ja tekstiilitaiteen osasto

Tekijä: Väänänen Ana

Työn nimi: Luova tauko. Mielikuvatyöskentely osana vaatesuunnittelun opetusta ja -oppimista (Lisensiaatin työ)

Työnlaji: Lisenssiaattityö

 

Taustaa. Aihe on peräisin 90-luvun alusta opiskeluvuosilta University of Cincinnatista USA:sta. Tutustuin Dr. Hermine Feinsteinin kursseilla klustering-tekniikkaan, jonka avulla tarkasteltiin ajattelutottumuksia ja ongelmanratkaisua, toteutettiin persoonallista taiteellista ilmaisua ja tulkittiin taideteoksia sekä havainnoinnin rakennettua ympäristöä. Aiheen kehittely jatkui yhdistämällä klustering-tekniikasta yksilön aikaisempien kokemusten ja subjektiivisen tietämisen merkitys ja englantilaisen psykologi Tony Buzanin Mind Map®-menetelmän puumaisesti haarautuva rakenne ja työskentelyperiaatteet fashion-mindmapiksi.

Tutkimus. Vaateteollisuuden muutokset ovat muuttaneet suunnittelijoiden työtä ja koulutusta. Tilanne jatkuu. Se johti pohtimaan mahdollisuuksia kehittää vaatesuunnittelijan ammattitaitoa siten, että hän voi kohdata työtehtäviinsä liittyviä haasteita ja muutoksia.

Näkökulmana on ollut se, että työhön liittyvät ammatillisen uudistumisen kehittymisen vaatimukset edellyttävät siirtymistä opetus- ja oppimistilanteissa opettajakeskeisyydestä oppilas- ja oppimiskeskeisyyteen, jolloin olennaiseksi muodostuu oppilaan aktiivisuus ja vastuu oman oppimisensa kehittämisestä ja suuntaamisesta .

Tämä ajattelu johti empiiriseen tutkimukseen, jossa yhdistyvät heuristiset, kokemukselliseen oppimiseen, toimintatutkimukseen ja kognitiivis-konstruktiiviseen oppimiskäsitykseen liittyvät näkökulmat. Aineiston keruu rakentui fashion-mindmap-menetelmän varaan, joka oli kokeiltavana Taideteollisen korkeakoulun / Avoimessa korkeakoulussa järjestetyssä koulutuksessa. Koulutus oli kaksivuotinen, 20 opintoviikon laajuinen vaatetussuunnittelun koulutus, joka järjestettiin vuosina 1996-1997.

Opetussuunnitelman runko perustui vaatesuunnitteluprosessiin, jonka varaan opiskelijat tuottivat itselleen henkilökohtaiset opiskelu- ja suunnitteluprojektit fashion-mindmap-menetelmän avulla. Menetelmän visuaalisuus tuki lisäksi sekä opettajaa että opiskelijoita oppimis- ja suunnittelutaitoihin liittyvässä havainnoinnissa ja arvioin sekä vaatesuunnittelukoulutukseen ja -ammattiin liittyvien kysymysten pohdinnassa.

Opiskelijat ideoivat ja tuottivat fashion-mindmap-menetelmällä trendiennusteen vuoden päähän, tuottivat siitä luonnoksia keväällä 1996 ja esittivät ne luonnosnäyttelyssä . Keväällä 1997 tuotettiin muotinäytös em. ideoihin perustuvista vaatekappaleista kokoelmista. Kurssin päätteeksi, syksyllä 1997 ideoitiin ja tuotettiin mallisto itsenä työskennellen.

Testasin ja pohdin kertaalleen fashion-mindmap-menetelmän toimivuutta syksyllä 1998, jolloin ohjasin Muoti- ja tekstiilitaiteen osastolla jalkinemerkkeihin liiti asiakastyön sen avulla. Tässä raportissa esitetty tutkimusaineisto koostuu kirjallisesta aineisto opetustilanteissa käydyistä keskusteluista ja niissä tekemistäni havainnoista opiskelijoiden haastatteluista. Visuaalinen aineisto koostuu sekä 1996-1997 kokeilun aikana otetuista ja 1998 jalkinemerkkiprojektista otetuista valokuvista.

 

Avainsanat: Mindmap-menetelmä, vaatesuunnittelu, suunnittelukoulutus, kokemuksellinen oppiminen, toimintatutkimus