Pvm: 1999

Osasto: Muoti- ja tekstiilitaiteen osasto

Koulutusohjelma: Vaatesuunnittelu ja pukutaide

Tekijä: Kallio Minni

Työn nimi: Työvaatteet osana koulutusyksikön identiteettiä

 

Lopputyöni on kirjallinen tutkielma työvaatteista, ja siihen liittyy suunnittelutyö. Tavoitteena oli tutkia työvaatteiden merkitystä sekä työntekijälle että oppilaitoksen identiteetille, ja mitä kaikkia seikkoja täytyy ottaa huomioon työvaatteiden suunnittelussa. Tutkimuskohteena oli Helsingin palvelualojen oppilaitoksen Roihuvuoren koulutusyksikkö, jonka henkilökunnalle suunnittelin työvaatemalliston. Lopputyö jakaantuu kahteen osaan: alan teoriaan ja sen sovellukseen eli omaan tulkintaani työvaatteista.

Ensimmäisessä osassa käsittelen identiteetin ja imagon suhteita ja muodostumista Bernsteinin teorioiden ja Pellisen luennon pohjalta. Toinen keskeinen teoria on Rosenblad-Wallinin artikkeliin perustuva käyttäjälähtöinen tuotesuunnittelumalli. Käyttäjä-näkökulmaan liittyvät myös osallistuva ergonomian työturvallisuus ja työlainsäädäntö sekä Työterveyslaitos. Työvaatteiden huolto pitää suunnittelun alusta lähtien ottaa huomioon. Värit ovat työssäni keskeisellä sijalla ja niiden merkityksiä ja symbolisia vaikutuksia kerron Albersin, Rihlaman ja Kuusamon sekä omien tutkimusteni perusteella. Työvaatteiden suunnitteluun vaikuttaa myös materiaalien valinta ja laatuajattelu kuten ISO 9000 laatustandardi. Työvaateyrityksistä esittelen P & M Designen ja Laitosto-yritysryhmän.

Lopputyöni toisessa osassa kerron oppilaitoksen ja sen ravintolan identiteetin ja imagon muodostumisesta. Käyntien ja haastattelujen avulla selvitän työvaatteiden ja esteettisen ympäristön merkitystä pääkaupunkiseudun muissa oppilaitoksissa ja niiden ravintoloissa. Kyselyn perusteella kerron Roihuvuoren koulutusyksikön saneeratun Ravintola Kokin ja sen henkilökunnan näkemyksiä ravintolan identiteetistä, jonka perusteella sen uusi imago muodostuu. Lopuksi esittelen kyselyjen, haastattelujen ja havaintojen perusteella suunnittelemani työvaatteet kouluhuoltajille, kouluisännille ja hovimestareille. Hovimestareiden ammattipuvuston eri vaatekappaleita yhdistelemällä löytyy ainakin 7 erilaista asukokonaisuutta ravintolassa pidettäviin moniin tilaisuuksiin.

Tutkimukseni perusteella työvaatteiden suunnittelu on tuotekehittelyprosessi, joka edellyttää havaintoja sekä tietoja työntekijöistä ja heidän työstään, työlainsäädännöstä, työehtosopimuksista, vaatetusfysiologiasta, -materiaaleista, malleista, mitoituksesta ja kaavoituksesta sekä pesu- ja huolto-ominaisuuksista. Työvaatteet eivät ole yhdentekeviä käyttäjilleen. Työvaatteella ja sen väreillä on merkitystä sekä työntekijälle että työpaikan visuaalisen ilmeen kannalta. Hyvä työvaate auttaa työntekijää parempaan työsuoritukseen ja lisää työntekijöiden yhteishenkeä. Saneerattu koulurakennus ja Ravintola Kokki, henkilökunnan uudet työvaatteet, herkullinen ruoka ja vaihteleva ruokalista vaikuttavat positiivisen identiteetin syntymiseen, jonka perusteella yleinen mielipide Roihuvuoren koulutusyksiköstä muodostuu. Visuaalisen muutoksen lisäksi imagoon vaikuttaa sisäinen filosofia jonka mukaan ravintolassa toimitaan "Rakkaudesta asiakkaaseen."

 

Aineisto: Tutkielma,20 valokuvaa ja 19 liitettä

Asiasanat: työvaate, identiteetti, imago