Osasto: Muoti- ja tekstiilitaiteen osasto

Tekijä: Hölttä Raija

Työn nimi: Muodin magia ja realismi, Case-tutkimus, tuotemerkki ril's jateollisen designer-malliston rakentaminen

Aika: 1999

Työn laji: Lisensiaatintyö

 

Olen itse työskennellyt useita vuosia teollisuudessa vaatetussuunnittelijana ja sieltä saamani kokemuksen perusteella nousi kiinnostus tutkia teollista vaatesuunnittelua juuri sen tähden, että siellä vaikuttavat erittäin monet tekijät siihen, millaisia lopullisista tuotteista tulee. Tähän kokonaisuuteen vaikuttavat myös yhteistyö markkinoinnin kanssa, ilmoittelu lehtien palstoilla, tuotteiden esilläolo myymälöissä ja monet muut asiat. Miten firman johto näkee suunnittelijan roolin ja hyödyntää sitä?

Tutkimukseni on case-tutkimus ja se pyrkii selvittämään, miten teollisen designer-malliston valmistaja ril's varmistaa tuotteen parhaan mahdollisen pääsyn suunnittelijalta kuluttajalle. Kysymykseen sisältyy prosessin eri vaiheisiin kuuluvia osa-alueita, kuten mm. suunnittelu, markkinointi ja viestintä.

Tutkimus on empiirinen ja data on saatu haastattelemalla kyseisen yrityksen asiantuntija- informantteja: johtajaa, markkinointipääliikköä, suunnittelijaa, mallimestaria, viestintäjohtajaa, myyntiedustajaa, pr-henkilöä ja yrityksen kanssa yhteistyötä tekevää vähittäisliikettä. Sieltä olivat haastateltavana myyjä ja sisäänostaja. Lisäksi haastattelin myös muotitoimittajaa. Haastattelumetodina oli puolistrukturoitu teemahaastattelu.

Tutkimusta voitaisiin luonnehtia eksploratiiviseksi tutkimukseksi, koska kyseiseltä aihe-alueelta ei Taideteollisessa korkeakoulussa ole tehty muita alaan liittyviä tutkimuksia. Tutkimuksessa on suunnittelijan näkökulma. Lisäksi tutkimusta voidaan luonnehtia monografia tutkimukseksi. Samaa aihetta tutkimalla monesta eri näkökulmasta tutkimuskohteen ymmärtäminen syvenee ja saa laajemman merkityksen.

Haastatteluaineiston perusteella nousivat motivaatioteoria ja design rnanagement merkityksellisiksi viitekehyksiksi. Pohjana motivaatioteoriassa oli Liisa Jorosen väitöskirja Ammatillisen kasvun edellytykset organisaatiossa (1993) sekä design managementin osalta Sitran teettämä tutkimus Muotoiltu etu I-II (1998).

Tutkimuksen tuloksiksi nousivat mm. seuraavat asiat:

Yhteistyö tiimin kanssa osoittautui erittäin tärkeäksi.

Työilmapiiriä pyritään tietoisesti kehittäämään positiiviseen suuntaan.

Suunnittelija osallistuu erilaisiin toimintoihin mm. markkinointiin.

Kokonaisviestintä on tärkeämpi kuin yksittäinen tuote.

Vähittäisliikkeiden kanssa tehdään aktiivista yhteistyötä.

Designer-mallisto antaa mallistolle lisäarvoa.

Tutkimuksesta saadut tulokset ovat osaltaan yleistettävissä vaatetussuunnittelussa myös yritysten toimintatapojen osalta.

 

Avainsanat:vaatetussuunnittelu, tuotemerkki, teollinen suunnittelu, design management, työyhteisö, johtaminen, yhteistyö