Pvm: 1997

Osasto: Muoti - ja tekstiilitaiteen osasto

Koulutusohjelma: Vaatesuunnittelu

Tekijä: Heikkilä-Rastas Marjatta

Työn nimi: Rosoja ja säihkettä

 

 

 

"Rosoa ja säihkettä" kuvaa symbolisesti muodin ja teva-teollisuuden vaiheita, historiaa ja myös nykytilaa. Mielestäni se kuvaa myös Pirkanmaan vaatetusteollisuuden kehityshistoriaa; on ollut vaikeita lamakausia, alasajoa, konkursseja, kriisejä, mutta myös loiston hetkiä. Samalla tavoin koen sanaparin kuvaavan omaa suunnittelijantyötäni pitkällä aikavälillä. Menestyksen säihke on vaihtunut arjen rosoisuuteen hetkessä.

Rosoa ja säihkettä kuvaa myös lopputyömallistoani konkreettisella tasolla. Olen yhdistänyt pellavan ja juutin veistokselliseen rosoisuuteen himmeästi hohtavaa silkkiä, kiiltävää satiinia ja säihkyvää organzaa. olen pyrkinyt rakentamaan mallistosta monipuolisesti rikkaan, rosoisen ja säihkyvän.

Olen käyttänyt tutkielmassani empiiristä tutkimusaineistoa ja menetelmänäni on ollut deskriptiivinen kuvaus ja induktiivinen päättely. Tavoitteena on ollut syy-seuraus-suhteen löytäminen muodin, teva-teollisuuden ja suunnittelijantyöni välille. Kirjallisen ja produktiivisen työn yhteys on koko tutkielmani peruslähtökohta.

Käsittelen tutkimuksessani Pirkanmaan teva-teollisuuden vaiheita sen alkuhistoriasta nykypäivään, erityisesti 1960 ja-70-luvuilla.

Tarkastelen lyhyesti muodin ja vaatetusteollisuuden syntyä kansainvälisesti sekä niiden korrelaatiosuhdetta yhteiskunnallisiin ja poliittisiin ilmiöihin. Tarkastelen "Finnish Design"-ilmiötä ja sen vaikutusta mallis- toihin sekä 1960 ja 70-lukujen "uusvientiä".

Tutkin edellämainittujen ilmiöiden,vaikutustaja korrelaatiosuhdetta omaan suunnittelijantyöhöni ja mallistojeni kehityskaareen. Lopputyömallistoni, joka koostuu neljästä osa-mallistosta, kuvaa konkreettisella tasolla näiden ilmiöiden vaikutusta tämän päivän suunnitteluuni.

 

 

Aineisto: Taiteellinen osa: Lopputyömallisto käsittäen 17 asukokonaisuutta( Videoituna) Kirjallinen osa: Lopputyö-kirja, 37 tekstisivua, 16 mustavalko-kopiota valokuvista, 20 värikopiota piirroksista, liitteet, kuvaluettelo, henkilöhakemisto

 

Asiasanat: Tekstiili- ja vaateteollisuus, 1960 ja 70-lukujen vaikutus suunnitteluun, Pirkanmaan tekstiili- ja vaateteollisuuden kehityshistoria, 1960-luvun "uusvienti"