Osasto: Muotoiluosasto
Koulutusohjelma: Vaatetussuunnittelun ja pukutaiteen ko / TaM
Tekijä: Timonen, Marketta
Työn nimi: Näkökulmia pukeutumisen konventioihin
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 47

Tiivistelmä:

Lopputyöni käsittelee kulttuuriantropologi Mary Douglasin (Douglas 2000)strukturalistisen puhtautta koskevan teorian avulla pukeutumisen konventioita sekä intialaisessa kyläyhteisössä että osana laajempaa nationalistista hanketta. Työn eri aspekteja on käsitelty kulttuurin näkökulmasta. Pyrkimys on kuitenkin kriittiseen näkökulmaan suhteessa ns. etnisyyteen, joka on usein ollut länsimainen luokittelu- ja erottelujärjestelmä. Alueellisesti tutkielma painottuu Intian länsiosaan ja sen Kutchin kyliin.

Aluksi käsitellään intialaista kastijärjestelmää ja sen nykyisiä muotoja koska kastilaitos on perinteisesti ollut erottelujärjestelmän perusta. Rajanveto puhtaaseen ja saastuneeseen on tehty kastijärjestelmän perusteella. Mary Douglasin teoriasta on otettu lyhyesti puhtautta ja saastumista koskevat erotteluperusteet ja niiden muotoutuminen.

Intialaiseen vaatetukseen liittyviä puhtauskäsityksiä käsitellään alkaen materiaaleista ja niiden valmistuksesta kutomalla ja kirjomalla. Kirjontaa on tässä painotettu Kutchin alueen rikkaan kirjontaperinteen vuoksi. Vaatteen muotoon ja hunnuttautumiseen liittyviä puhtauskäsityksiä käsitellään erikseen ja pyritään arjen käytäntöjen avuulla osoittamaan, että arjessa on joustoa eivätkä pukeutumissännökset ole niin tiukat.

Intialainen vaatetus ja pukeutuminen sekä sen estetiikka nousi keskusteluun jo 1800- luvulla kolonialismin ja Arts and crafts -liikkeen ansiosta mutta kiihkeimmillään se oli ennen itsenäistymistä 1930-40 luvuilla. Silloin Mahatma Gandhi otti pukeutumisen ja kankaat nationalistisen itsenäistymiskamppailun keskiöön. Hän itse oli näyttämässä esimerkkiä ja vastarintaa sekä brittiläisille siirtomaaisännille että modernille länsimaiselle pukeutumistyylille.

Lopussa on katsaus uusimpiin intialaisiin pukeutumistyyleihin sekä pohdintoihin intialaisesta identiteetistä. Pukeutuminen nähdään tässä osana yhteisöllistä toimintaa jonka kontrolloimiseella pyritään ilmaisemaan taustalla olevaa käsitystä kokonaisuudesta.

Tekstiä tukeva kuvamateriaali on matkalta Kutchin kyliin ja palatseihin vuodelta 1999. Mutta kyliä sellaisena kuin ne kuvissa esiintyvät ei enää ole vuoden 2001 maanjäristyksen vuoksi.

Aineisto: CD-ROM 2 kpl, paperikopiot 2 kpl
Asiasanat: pukeutuminen, Intia, kirjonta
Säilytyspaikka: osasto
Salassapitoaika päättyy: