Osasto: Muotoilun osasto
Koulutusohjelma: Tekstiilitaiteen kuolutusohjelma
Tekijä: Pulkkinen, Sanna
Työn nimi: Verkkopalvelu painokuosien yritysmarkkinoille
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 76

Tiivistelmä:

Lopputyöni produktio-osuus sisältää painokuosien suunnittelutyön ja verkkopalvelun tuoteuttamisen kuosien myyntiä ja markkinointia varten. Lopputyössäni kuvataan kuosien suunnitteluprosessia ideointivaiheesta valmiiksi painokuoseiksi. Lisäksi lopputyössä esitellään verkkopalvelulle asetetut tavoitteet ja kehitystyö Internetissä toimivaksi painokuosien verkkokaupaksi. Lopputyössäni pyritään ymmärtämään ja selventämään verkkopalvelun merkitystä yritysmarkkinoilla. Tutkimusotteena on selvittää painokuosien sähköisen verkkokaupan asemaa jakelutienä osana painokankaiden digitaalista tuotantoa.

Verkkopalvelun merkitystä arvioidessa nousevat keskeisiksi tekjöiksi liiketoiminnallisten tarpeiden tunnistaminen ja asiakashyötyjen kartoittaminen. Lopputyöni tavoitteena on selvittää verkkopalvelun merkitystä, hyötyjä ja riskitekijöitä tilanteessa, jossa verkkopalvelu toimii yritysten välisenä kuosien myynti- ja markkinointikanavana. Lopputyössäni tarkastellaan Internetin, sähköisen liiketoiminnan sekä erilaisten verkkopalveluiden kehitystä ja tulevaisuudennäkymiä. Koska lopputyössäni arvioidaan verkkopalvelun merkitystä yritysten välisessä liiketoiminnassa, on tarkastelunkohteeksi valittu myös uuden talouden erityspiirteet, yritysten välinen verkostoituminen ja yritysmarkkinointi. Asiakashyödyt perustuvat sähköisen kaupankäynnin alueella todettuihin ilmiöihin liittyen kustannusten pienenemiseen ja kannattavuuden kasvuun.

Verkkopalvelun tärkein kohderyhmä on painokankaita valmistava tekstiiliteollisuus. Lopputyössäni on kartoitettu tekstiiliteollisuudessa suhteellisen uuden teknologian, digitaalisen painomenetelmän, vaiheita yhdeksi painettujen kankaiden tuotantomenetelmäksi. Sähköinen tiedonsiirto painokuosien jakelussa palvelee erityisesti painokankaiden digitaalista tuotantoprosessia, joten lopputyössäni arvioidaan verkkokaupan merkitystä osana digitaalista tuotantoketjua. Lopputyössäni käsitelläänkin digitaalisen painokangasteknologian ominaispiirteitä, markkinoita ja tulevaisuudennäkymiä.

Aineisto: Painokuosimallisto, verkkopalvelu ja kirjallinen osuus
Asiasanat: Verkkopalvelu, painokuosimallisto, Internet
Säilytyspaikka: Taideteollisen korkeakoulun kirjasto
Salassapitoaika päättyy: Heti