Osasto: Muotoilun osasto
Koulutusohjelma: Ammattikorkeakoulujen opettajien pätevöitymiskoul
Tekijä: Lampio, Aino
Työn nimi: Kristuksen hautakuva - Askel pääsiäiseen, historiaa ja tätä päivää
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 66

Tiivistelmä:

Lopputyössä tarkastellaan ortodoksisen kirkon käyttämää Kristuksen hautakuva-ikonin historiallista taustaa suuren viikon perjantain ja lauantain palveluksissa sekä luodaan katsaus hautakuvan ikonografiaan ja valmistustapoihin keskiajan kirjotuista tekstiili-ikoneista nykypäivän temperalla maalattuihin ikoneihin. Käytössä olevat hautakuvat ovat, uusimpia lukuun ottamatta, useimmiten 1800-1900-luvulla Venäjällä valmistettuja Suomen ortodoksisen kirkon seurakuntien käyttämiä vanhoja, akateemiseen tyyliin öljyvärein maalattuja hautakuvia. Tästä johtuen hautakuva-ikonien hankinta kirkkokunnassa on ajankohtainen. Yhtenä tavoitteena työssä oli suunnitella uusi Kristuksen hautakuva, jonka lähtökohtana oli johtoajatus: esteettinen ja ilmentäisi pyhyyttä. Ideointi pohjautui varhaisempiin, 1300- ja 1400-luvun bysanttilaisiin hautakuviin. Toisena tavoitteena oli valmistaa hautakuva kutomalla atk-avusteisella jacquard-kudontalaitteella ja täydentää kuviolliseksi kudottua tekstiiliä silkkikirjonnalla niin, että se täyttää hautakuvalle asetetut ikoniteologiset vaatimukset. Kolmantena tavoitteena oli luoda toimiva verkosto hautakuvien valmistamiseksi.
Tutkimusmenetelmänä suunnittelutehtävässä on käytetty abduktiivisen päättelyn menetelmää, jossa tutkimus kohdistuu ensisijaisesti ideointiin ja sen pohjalta tehtävien luonnosten, kokeilujen ja mallipalojen valmistusprosessiin johtoajatuksen näkökulmasta. Tekeminen ja sen arviointi tapahtuivat laadullisesti käyttäen tutkimusapuvälineenä laadittavaa työskentelypäiväkirjaa havainnoista ja saaduista palautteista. Päiväkirja toimi lisämuistina tehden näkyväksi tutkittavan ilmiön taustat ja sellaisen sisäisen tiedon, joka muutoin on vaikea tuoda esiin. Menetelmää käyttäen syntyvä suunnitteluun tarvittava teoria muodostui johtoajatuksen siivilöimänä aiemmasta tiedosta, kokeiluista, uusista havainnoista, uudesta tiedosta, palautteesta ja päiväkirjan merkinnöistä. Valmistusprosessia on tarkasteltu systeemiajattelun näkökulmasta, missä valittuihin työskentelymenetelmiin liittyvä funktio, joka sisältää johtoajatuksen, ohjaa prosessia suunnitteluprosessin luonnosten ja mallinnusten pohjalta tavoiteltuun lopputulokseen.

Tehtävän tuloksena valmistui Kristuksen hautakuva-ikoni, jonka on kudottu pellavaloimeen pinnan tekstuuriltaan erilaisia sidosrakenteita ja monivärisiä silkkilankoja käyttäen kuviolliseksi tekstiiliksi. Yhtenä kappaleena kudottu pohjakangas, joka käsittää keskuskuva-alan ja reunaosat teksteineen, on kooltaan 145 x 95 cm. Kuva-aihetta on täydennetty silkkikirjonnalla niin, että se täyttäisi ikonille asetetut vaatimukset ja olisi tyyliltään sopiva käytettäväksi mahdollisimman monessa kirkkotilassa. Kudonnan tuotekehitysprosessi tapahtui yhteistyössä kh-designin kanssa, jonka atk-avusteinen jacquard-kudontalaite mahdollistaa kudottujen pohjakankaiden valmistamisen myös pieninä sarjoina. Tallennettua kudontamallia on mahdollista muuttaa mittojen, pinnanrakenteen ja värien osalta huomioiden kudontalaitteen rakenteelliset rajoitukset. Kudonta ei kuitenkaan mahdollista pienien kuviomuotojen esittämistä, joten kirjonnalla aikaan saatu pyhyyden vaikutelma on oleellinen osa työskentelyä. Kirjontatyö voisivat toteuttaa myös taitavat kirjojat seurakuntien ompelukerhoissa.Aineisto: kirjallinen tutkielma
Asiasanat: estetiikka, ikonit, kirjonta, kirkkotekstiilit, kristillinen taide, kudonta, pyhyys
Säilytyspaikka: Teollisen muotoilun osasto, Taik / kirjasto
Salassapitoaika päättyy: