Osasto: Muoti- ja tekstiilitaiteen osasto
Koulutusohjelma: Tekstiilitaiteen koulutusohjelma
Tekijä: Ilander, Johanna
Työn nimi: Satumaisia kukkia, kirjontapakkaus-mallisto Helmi Vuorelma Oy:lle
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 57

Tiivistelmä:

Tässä taiteenmaisterin lopputyössä käsitellään kirjontapakkaus-malliston suunnitteluprosessia Helmi Vuorelma Oy:lle. Suunnitteluprosessin kuvaamisen ja prosessissa syntyneiden luonnosten analysoimisen lisäksi työssä selvitetään Helmi Vuorelma Oy:n historiaa lyhyesti. Lisäksi tarkastellaan yrityksen tämän hetkistä tilannetta ja yrityksen olemassa olevaa mallistoa. Työssä selvitetään myös kirjontapakkauksien tarjontaa Suomessa ja Ruotsissa. Selvitys tapahtuu Internetissä ja selvityksen pohjalta tarjontaa verrataan keskenään asemointikaavion avulla. Markkinaselvityksen lisäksi tarkastellaan tuotteen suunnittelua kaupallisesta näkökulmasta ja sitä minkälainen on kaupallinen kirjontapakkaus. Työn loppuosassa haastatellaan neljää eri-ikäistä naista ja kirjataan heidän mielipiteitään suunnitteluprosessissa syntyneistä ja Vuorelmalle mahdollisesti tuotantoon tulevista luonnoksista. Lisäksi tarkastellaan tuotesuunnitteluprosessin kulkua ja verrataan työssä tapahtunutta prosessia tuotesuunnitteluprosessin kulkua esittävään kaavioon.

Aineisto: Produktio-osa, kirjallinen osa
Asiasanat: kirjontapakkaus, kaupallinen suunnittelu
Säilytyspaikka: Muoti- ja tekstiilitaiteen osasto, kirjasto
Salassapitoaika päättyy: