Pvm: 11.4.1997
Osasto: Medialaboratorio
Koulutusohjelma: MA in New Media
Tekijä: Tuomola Mika Jouko Aleksi
Työn nimi: Daisy's Amazing Discoveries, Teoksesta ja tekemisestä
Työn laji: Lopputyö

"Daisy's Amazing Discoveries" on käsikirjoittamani ja ohjaamani viisiosainen draamasarja Internetissä. Se lähestyy interaktiivista elokuvaa maailmanlaajuisesta tietoverkosta käsin ja on ensimmäinen audiovisuaalisesti painottunut fiktiosarja Intenetissä. Sarja sisältää runsaasti kuva- ja äänimateriaalia, joten sitä suositellaan katsottavaksi kotimodeemia tehokkaammilla Internet-yhteyksillä ja multimediatasoisella tietokoneella.

Sarjan kerronnallisena tavoitteena oli 1öytää tietoverkot yhteisöllisenä mediana, joka pystyy luontevasti yhdistämään elokuvalle, televisiolle ja teatterille tyypillisen vahvan tarinan ja peleille tyypillisen sujuvan ja monipuolisen vuorovaikutteisuuden. Pyrimme kerronnassa myös katsojan aktivoimiseen, Dionysos-juhlan ja kreikkalaisen kuoron eli kerronnan kollektiivisten lähtömuotojen herättämiseen.

Sarjan tuotannollisena päätavoitteena oli tuottaa Internetiin taiteellisesti kunnianhimoinen, rahoitukseltaan ja tuotantoprosessiltaan mahdollisimman ammattimaisesti toteutettu teos, joka toimisi hyödyllisenä oppimisprosessina kaikille siinä mukana oleville tahoille ja loisi kerronnallista ja tuotannollista pohjaa uusien kotimaisten multimediateosten tuottamiselle Internetiin.

Lopputyöni kirjallisessa osiossa esitelläön ensin itse sarja. sekä ne kerronnalliset peruslähtokohdat, joista sen tuotanto lähti liikkeelle. Lisöksi kuvaillaan sarjan tuotantoa ja vastaanottoa.

Toiseksi pohdin itse tekemisestä oppimiani asioita suhteessa vuorovaikutteiseen kerrontaan yleensä. Mietin kuinka vuorovaikutteisen teoksen tilaa ja aikaa tulisi jäsentää. Kuvailen lyhyesti tällaisten jäsennysten vaikutusta "Daisyn" juonen kokoonpanoon, sarjan henkilöhin ja sen genreen, sekä katsojan rooliin teoksessa. Päädyttyäni tilan, eli teoksen maailman. dramaattiseen tärkeyteen vuorovaikutteisessa kerronnassa, käsittelen kontekstin suurta merkitystä näissä kerronnan virtuaalisissa maailmoissa: kuinka voimme helpottaa katsojan osallistumista siirtämällä teoksen maailmaan todellisesta maailmasta tuttuja asioita ia toimintoja. Samalla esitän epäilyni siitä miksi vain osa näistä todellisutisviitteistä "Daisyssä" onnistui ja painotan sekä kontekstin, viitetodellisuuden, että katsojan roolin suunnittelun tärkeyttä. Lopuksi esittelen teemoja, joiden ympärille "Daisy!" rakensin. Mietin, voiko epälineaarisessa, ajan käyttöä (ja siis teoksen loppua!) hyvin vähän kontrolloivassa vuorovaikutteisessa teoksessa olla lainkaan merkittävää teeman ja juonen käsittelyä. Päädyn uskomaan, että"Daisyn"ja tilallisesti orientoituneen vuorovaikutteisen teoksen muoto yleensä edellyttää hyvin toisenlaista teeman käsittelyä kuin mitä ajallisesti lineaarisen teoksen (elokuva, perinteinen teatteri) muoto edellyttää.

Lopputyöni kirjallisen osion liitteenä oval html-osoiteviitteitteni printit (paitsi anmiaatioita ja videoita) siinä järjestyksessä, jossa olen tuonut ne tekstissäni esille. Valitettavasti viitteeni eivät paperilla reagoi mihinkään, eivät soi, eivätkä puhu, ja ovat kaiken lisäksi vielä värittömiäkin,.joten itse osoitteiden avaaminen WWW-selaimella antanee paremman kuvan esimerkeistäni.

Lisäksi liitteenä on lista kirjoista (ja elokuvista), joiden muistan vaikuttaneen lopputyöhöni ja joihin eräisiin viittaan tekstissäni. Mukana ovat myös ensimmäisen pilottijakson ja kehittyneempien loppujaksojen käsikirjoitukset, jotka ovat osa kirjallista lopputyötäni.

Aineisto: "Daisy's Amazing Discoveries" vuorovaikutteinen sarja Internetissä (http://daisy.kolumbus.fi), sen käsikirjoitus, sekä kirjallinen lopputyö "Teoksesta ja tekemisestä" pitäen sisällään liitteinä lähdeaineiston ja kirjallisen lopputyön html-osoiteviitteet
Asiasanat: Vuorovaikutteinen kerronta, tilan dramaturgia, Internet, tietoverkot, virtuaalimaailmat
Säilytyspaikka: Taideteollisen korkeakoulun kirjasto (kirjallinen lopputyö "Teoksesta ja tekemisestä" ja julkinen Internet-palvelin (itse "Daisy's Amazing Discoveries"-sarja)
Salassaoloaika päättyy: 31.12.1998 (kirjallinen osio "Teoksesta ja tekemisestä" - itse sarja jo julkinen)
Sivumäärä: 43 + 120 (käsikirjoitus) + liitteet