Pvm: 16.3.1997
Osasto: Medialaboratorio
Koulutusohjelma: MA in New Media
Tekijä: Anttila Aleksi
Työn nimi: Virtuaaliset yhteisöt tietoverkoissa
Työn laji: Lopputyö

Lopputyö jakautuu kahteen osaan:teoreettiseen osaan ja produktiokuvaukseen. Työn ensimmäinen, teoreettinen osa käsittelee virtuaaliyhteisöjen synnystä ja luonteesta tehtyä tutkimusta. Jälkimmäinen osa on Nokian yhtymäviestinnälle toteutetun VRML-produktion dokumentointi. Yksittäisillä teknisilläa ratkaisuilla ei ole välttiimättä yhteisössäa vaikuttavien voimien kannalta ratkaisevaa merkitystä. Työn painotus ei ole virtuaalitodellisuuden tekniikan tai erilaisten ohjelmistojen kuvauksessa, vaan ihmisten motiivien ja toiminnan esittämisessä.

Tietoverkkojen virtuaaliyhteisöjä ei voi syntyä ilman tietoverkkoja. Nämä verkot voivat olla joko rajattua, esimerkiksi yrityksen sisäinen verkko, tai maailmanlaajuisia kuten Internet.

Tietoverkkojen yhdistämillä tietokoneilla ihmiset voivat keskustella muiden samaan verkkoon yhteyden ottaneiden ihmisten kanssa. Keskusteluun käytetyt tekniset välineet voivat vaihdella tekstipohjaisista ratkaisuista kolmeulotteiseen visuaaliseen keinotodellisuuteen.

Tieteiskirjallisuuden kuvaama kyberavaruus, kaikki aistit täyttävä keinotodellinen informaatiomaailma, on vielä fiktiota ja toteutumaton unelma tai painajainen. Mutta jo nyt ihmiset ottavat yhteyttä keskusteluryhmiin, pelaavat roolipelejä osana suurempaa ihmisryhmää ja siirtyvät keinotodellisuuteen liittyäkseen tärkeäksi kokemiinsa virtuaalisiin yhteisöihin.

Mikä on yhteisö, keitä ovat ne yksilöt jotka toimivat ja vaikuttavat niissä yhteisöissä ja mitkä ovat ne motiivit, jotka saavat yksilöt toimimaan. Täyttävätkö virtuaaliset yhteisöt, keskusteluryhmät ja virtuaalipelit yhteisön tunnusmerkit? Mitä ongelmia tulevaisuuden suuryhteisöjen luomisessa on sosiaalisen viestinnän kannalta? Miten virtuaaliyhteiskunta voi välttää nykyisten todellisten yhteiskuntien kohtalon: pirstoutuminen toistensa kanssa kommunikoimattomien ihmisten saarekkeiksi? Auttaako virtuaalinen yhteiskunta meitä ratkaisemaan todellisen elämän ongelmia? Tuleeko todellisesta yhteiskunnasta tasa-arvoisempi ja tuleeko meistä virtuaalisten demokraattisten yhteiskuntien jäseninä myös todellisina ihmisinä sosiaalisempia?

Tässä työssä kartoitetaan virtuaalisia yhteisöjä ja niiden toimintaa kuvaavaa tutkimusta. Kaikki nämä yhteisöt muodostuvat ja elävät tietokonevälitteisessä viestintäavaruudessa. Yhteisöt muodostuvat yksilöistä - tässä työssä tarkastellaan mitä nämä yksilöt ovat aineettomissa maaimoissa, miten ruumiittoman olennon identiteetti muodostuu. Virtuaaliset yhteisöt ovat aineettomia ja niissä toimivat yksilöt ruumiittomia. Reaalielämässä tiedämme, etta ihminen on fyysinen henkilö, jolla on keho ja siis ulkomuoto, henkilökohtainen historia, mieli ja tunteet. Hän on ihminen. Virtuaaliyhteisössä toimivat yksilöt ovat persoonia, tunnistettavista ominaisuuksista kehittyneitä olentoja. Persoonat saattavat syntyä hetkellisesti tai ne voivat kehittyä pikku hiljaa. Persoonan taustalla oleva ihminen voi luoda persoonansa tarkoituksella tai persoonan identiteetti voi muodostua huomaamatta muiden yhteisön jäsenten oppiessa tuntemaan persoonan. Työssä tuodaan esiin ongelmia, joita todellisen ja virtuaalisen identiteetin ristiriita aiheuttaa.

Aineisto: Kirjallinen tutkielma, www.nokia.com -internetsivuilla julkaistava VRML2-produktio
Asiasanat: Internet, sosiologia, yhtelsöt, identiteetti, virtuaalitodellisuus, vrml
Sivumäärä: 40