Osasto: Medialaboratorio
Koulutusohjelma: MA in new media
Tekijä: Linkola, Jouni
Työn nimi: Shopping Guide to Future - demonstraatio tiedostavan kuluttajan päivittäistavarakaupasta
Lopputyö.pdf.

Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 73

Tiivistelmä:

Shopping Guide to Future on palveluskenaario tiedostavan kuluttajan elämästä. Nostan siinä esiin ongelmia, joita tiedostava kuluttaja kohtaa päivittäistavarakaupassa ja hahmotan suuntaviivoja mahdollisiksi ratkaisuiksi tulevaisuudessa. Erityisesti pohdin kuluttajan käytettävissä olevan informaation ja uuden teknologian osuutta tässä kehityksessä.
Työssä tutkin muun muassa, mitä kuluttaja haluaa tietää tuotteista ja miten tuo informaation voisi heille tarjota, että se edesauttaisi päätöksen tekemistä. Lisäksi etsin keinoja, joilla yksittäisistä kulutusvalinnoista päästään tarkastelemaan kulutusta kokonaisuutena. Työtä on motivoinut havaintoni siitä, että kestävästä kuluttamisesta ja kuluttajan vastuullisesta valinnasta puhutaan paljon, mutta esityksiä näiden toteuttamiseksi käytännössä on harvemmassa.
Olen tehnyt työn tyypillisenä tuotesuunnitteluprosessin ideointivaiheena, ottaen vaikutteita tulevaisuudentutkimuksen ja kulttuuritutkimuksen metodeista. Työtä varten olen etsinyt heikkoja signaaleja ajankohtaisesta kirjallisuudesta ja ilmiöistä. Se lisäksi olen hankkinut laadullista tausta-aineistoa kuluttajien kulutuspäiväkirjojen muodossa. Aineiston pohjalta olen kiteyttänyt kahdeksan avainkysymystä, joihin olen vastannut skenaarioilla tulevaisuuden kuluttajan käyttämästä informaatiopalvelusta. Demonstraatio koostuu kahdesta osasta: Kirjallisesta kuvauksesta sekä ideoitten pohjalta visualisoidusta prototyypistä, joka on nähtävissä internetissä ja työn romppuversion liitteenä.
Työssä olen tavoitellut käyttäjälähtöistä työtapaa usealla tavalla. Ensinnäkin työn keskeiset tarpeet ja ideat ponnistavat kuluttajien teksteistä. Toisaalta työn lopputulokset, visualisoinnit ja skenaariot ovat avoimia, kouriintuntuvia ja mahdollistavat itse kullekin sen pohtimisen, olisiko tällainen tulevaisuus mielekäs. Ideoiden kehittelyssä olenkin käyttänyt niitä palautteen saamiseksi informanteilta. Työssä en ole halunnut rajata pois esimerkiksi kaupan näkökulmasta selvästi epärealistisia ideoita. Työssä ei oteta myöskään kantaa ominaisuuksien tekniseen toteutettavuuteen, eikä edes siihen, mikä on kestävää kehitystä.
Shopping Guide to Future on tarkoitettu inspiraatioksi ja keskustelunavaukseksi, toisaalta kuluttajan roolista ja toisaalta tietoyhteiskunnan mahdollisuuksista kestävän kehityksen suhteen.

Aineisto: kirjallinen tutkielma, CD-ROM
Asiasanat: Kestävä kulutus, skenaario, päivittäistavarakauppa, palvelukonsepti
Säilytyspaikka: Medialaboratorion kirjasto
Salassapitoaika päättyy: