Osasto: Medialaboratorio
Koulutusohjelma: MA in New Media
Tekijä: Kanninen, Matti
Työn nimi: Multimodaalisuus käyttöliittymäsuunnittelijan näkökulmasta - Graafisen ja puhekäyttöliittymän symbioosi
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 108

Tiivistelmä:

Työni pohtii multimodaalisuuden mahdollisuuksia ja haasteita käyttöliittymäsuunnitelijan näkökulmasta. Aihetta lähestytään graafisen ja puhekäyttöliittymän toisiaan tukevan yhdistelmän kautta.

Työssäni tarkastelen kolmea kysymystä. Miten käyttäjä kokee multimodaalisuuden, miten modaliteetit voidaan valita ja yhdistää sekä mitä multimodaalisuus merkitsee käyttöliittymäsuunnittelijalle. Kysymyksiä käsitellään esimerkkien, kirjallisuudesta saatujen tutkimustulosten ja omakohtaisen kokemuksen kautta.

Multimodaalisuus on vielä tuore tutkimusalue ja kertyneen tutkimustiedon pohjalta ei edellisiin kysymyksiin pystytä täysin vastaamaan. Työni kokoaa yhteen monia asiota, joita multimodaalista, erityisesti graafisen ja puhekäyttöliittymän yhdistävää sovellusta suunniteltaessa pitäisi ottaa huomioon. Lisäksi työhon on kerätty olemassa olevaa tutkimustietoa, jonka pohjalta suunnittelutyössä eteen tulevia kysymyksiä voi yrittää ratkoa.

Aineisto: Kirjallinen tutkielma
Asiasanat: multimodaalisuus, käyttöliittymät, puhekäyttöliittymät
Säilytyspaikka: TaiK:n kirjasto
Salassapitoaika päättyy: