Osasto: Medialaboratorio
Koulutusohjelma: Taiteen maisterin muuntokoul. uuden median alalta
Tekijä: Hyvärinen Reija, Lahti Elina
Työn nimi: eOppimisen kivijalkaa rakentamassa: Kehittyvä organisaatio uudenlaisten oppimisratkaisujen edessä
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 98

Tiivistelmä:

Tämä lopputyö käsittelee eOppimista. Verkkoa voidaan käyttää oppimisen välineenä uusilla tavoilla, totutusta poikkeavasti ja laaja-alaisesti. eOppimisen käyttöönotto organisaatiossa vaatii kunnolla onnistuakseen samanaikaista organisaation rakenteiden muuttamista oppivan organisaation suuntaan. Hierarkisten organisaatiorakenteiden sijasta yrityksissä pitäisi pyrkiä kohti oppivaa organisaatiota, jossa työntekijöiden yhdessä toimimisen, tiedon jakamisen ja uuden tiedon luomisen edellytyksiä pyritään jatkuvasti kohentamaan. Lisäksi eOppimisratkaisu pitää käsityksemme mukaan integroida osaksi yrityksen tietämyksen hallintaa.

Tarkastelemme tutkielmassa perinteisiä oppimisteorioita ja käsityksiä ihmisen oppimisesta. Vertaamme niitä tuoreisiin tutkimuksiin verkossa tapahtuvasta oppimisesta. Käsityksemme mukaan onnistuneessa työelämän eOppimisratkaisussa kannattaa yhdistää yhteistoiminnallista ja tutkivaa oppimista konstruktivismin hengessä huomioiden kohdeorganisaation oppimiskulttuuri. Ihmiset kehittävät tietoa yhdessä ja eOppimisen ratkaisujen tulisi tukea yhteisöllisyyttä ja aitojen työelämän ongelmien tutkimista. Näin yritys voi onnistua nostamaan oppimisessa esille myös sitä hiljaista tietoa, jota organisaatiossa on. Myös työssään oppiva aikuisen motivoituminen on tällöin helpompaa.

Kiinnostuksen kohteenamme on työssään oppiva aikuinen. eOppiminen edellyttää tietoteknisiä taitoja. Ne eivät kuitenkaan ole pääasia, sillä eOppiminen vaatii ennen muuta uudenlaisia oppimisen taitoja. Selvitäkseen yksilönä muutoksessa, uuden tiedon omaksumisessa ja sen soveltamisessa omaan työhönsä oppijan tulee kyetä itseohjautuvuuteen. Hänen on myös itse kyettävä pitämään yllä opiskelumotivaatiotaan.

Yritykset käyttävät eOppimista erilaisiin tarpeisiin. Ennen kuin yritys voi lähteä käyttämään eOppimista koulutusjärjestelmänsä osana, sen on yhdistettävä yrityksen liiketoiminta- ja osaamisstrategia. Tällä tavoin yritys pystyy luomaan eOppimiseen tarvittavan strategian. Tässä lopputyössä pyrimme määrittelemään myös kuinka eOppiminen tulisi organisoida kohdeyrityksissä.

Aineisto: Kirjallinen tutkielma
Asiasanat: eOppiminen, oppiva organisaatio, tietämyksen hallinta, aikuinen oppija, työssä oppiminen
Säilytyspaikka: Kirjasto, Medialaboratorion kirjasto
Salassapitoaika päättyy: