Osasto: Medialaboratorio
Koulutusohjelma: Uusi media
Tekijä: Kotanen, Ellen
Työn nimi: Digitaalisen lukemisen mekanismit - Tekstin koneluonne kohtaa koneen tekstiluonteen
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 123

Tiivistelmä:

Työni keskeisiä väittämiä on, että lukemisen teknologiaan implikoituu sen suunnitteluprosesseissa luokituksina tietty käsitys lukemisen tapahtuman luonteesta. Tämä käsitys puolestaan rajaa lukijan toimia digitaalisessa ympäristössä. Luokitukset vaikuttavat myös digitaalisen lukemisen tekstitasolla, kybertekstin koneluonteen synnyttävässä mekanismissa, jonka Espen Aarsethin tekstikoneen mallia jatkaen tulkitsen työssäni eräänlaiseksi tekstinsisäiseksi luokitusjärjestelmäksi. Tarkastelen lukemista merkityksiä organisoivana ja uusintavana toimintana yhteenkietoutuneena lukemisen teknologian kanssa. Lukemisteknologiaa tulisi mielestäni tarkastella kokonaisuutena, johon kuuluvat sekä tekstit, lukijat ja kirjoittajat että lukemisen laitteet ja ympäristöt. Pohdin jälkistrukturalismin, erityisesti Roland Barthesin kirjoittamista lähestyvän lukemiskäsityksen hengessä valitsemieni hypertekstien sekä sähkökirjojen lukulaitteiden (eBooks) sisältämää käsitystä lukemisesta. Elektronisten lukemisympäristöjen esimerkkinä työssäni on kirjaston idean muuntuminen kohti henkilökohtaista lukemisen tilaa, jossa lukija-kirjoittaja organisoi sekä suhdettaan teksteihin että liikkumistaan tekstien välillä. Esitän myös digitaalista kirjastoa kuvaaviin teoreettisiin malleihin perustuvan mallin julkisen ja henkilökohtaisen tekstuaalisen tilan yhteenkytkeytymisestä. Näiden esimerkkien kautta hahmottelen kokonaiskuvaa siitä, millaiset asiat kuuluisivat sellaisen tutkimuksen piiriin, joka tarkastelisi lukemisen teknologiaa luokitusten näkökulmasta.

Aineisto: Kirja
Asiasanat: lukeminen, kirjoittaminen, luokitukset, hyperteksti, kyberteksti, sähkökirjat, kirjastot, henkilökohtainen kirjasto, virtuaalikirjasto, lukemisteknologia, lukemisympäristöt
Säilytyspaikka: Ta Lopputyöt Kotanen
Salassapitoaika päättyy: