Osasto: Uuden median koulutusohjelma
Koulutusohjelma: MA in new media
Tekijä: Väisänen Matti
Työn nimi: WWWM Museoiden World Wide Web -sivustojen suunnittelu
Työn laji: Lopputyö

Lopputyöni  on Suomen valokuvataiteen museon World Wibe Web -sivuston käyttöliittymän ja ulkoasun suunnittelu sekä osittainen
toteutus. Olen tehnyt suunnittelun yhteistyössä Hanna Haaslahden kanssa. Sivusto on toteutettu museon ja HPY:n (nyk. Elisa)
yhteistyöprojektina, joka käynnistyi helmikuussa 1999 ja päättyi tammikuussa 2000. Projektin tehtävänä oli tutkia museoiden
World Wide Web -sivustojen käyttöliittymäratkaisuja käyttäen testausalustana valokuvataiteen museota. Projektin rahoituksesta
vastasivat HPY ja Suomen valokuvataiteen museon säätiö.

Lopputyöni työnäyte sisältää sekä sivuston että ulkoasu- ja mediaohjeiston sivuston toteuttamiseksi, ylläpitämiseksi ja
laajentamiseksi. Ohjeisto on lopputyön ohessa erillisenä liitteenä, ja se sisältää CD:n, jolla on

^Õ      sivusto (tammikuussa 2000)
^Õ      mediaohjeisto
^Õ      ulkoasuohjeisto
^Õ      digitaaliset tiedostot käyttöliittymägrafiikan tekemiseksi

Suomen valokuvataiteen museon sivusto on julkaistu maaliskuussa 2000, ja se poikkeaa CD:llä olevasta sivustosta. CD:n sivusto
kattaa kaikki suunnitellut kokonaisuudet. Tällä hetkellä Internetissä olevalla sivustolla  (http://www.fmp.fi), on julkaistu
vain joitakin osia toiminnasta, mitä sen on suunniteltu kattavan. Kehotan tutustumaan molempiin versioihin.

Käsittelen tässä kirjallisessa osuudessa World Wide Web -sivustojen luomista museoiden tarkoituksiin niin yleisellä tasolla
kuin em. tapauskohtaisen esimerkin avulla. Olen jäsentänyt tutkielmani niin, että esittelen ensin museoiden tehtäviä ja
toimintaa, minkä perusteella mietin, miten museot voivat siirtää julkaisu- ja palvelutoimintaa Internetiin, ja lopuksi
esittelen, miten Suomen valokuvataiteen museon tapauksessa edettiin ja millaisiin ratkaisuihin siinä tapauksessa päädyttiin.
Museon sivuston ratkaisut on esitetty ohjeistossa, joten tässä kirjallisessa osassa mietinkin sivuston toteutusta enemmän
prosessin kannalta. Pohdin museoiden kotisivujen toteuttamista mediasuunnittelijan näkökulmasta.

Aineisto:
Asiasanat: World Wide Web, museo, suunnittelu
Säilytyspaikka: Medialaboratorio, taikin kirjasto
Sivumäärä: 93
Salassapitoaika päättyy: