LILJESTRAND, Monica, NYLANDER, Jannika, REUTER, Tanja

EN Ö. TIO DAGAR. TUSEN STENAR

Slutarbete 30.8.1994

Slutarbetet utgår från vår 10-dagars vistelse på ön Jurmo i Åbolands skärgård, dit vi åkte för att vara konstnärligt verksamma i naturen. Vi ville uppleva vad kombinationen av naturmiljö och konstnärligt arbete kan ge, både med tanke på eget skapande och framtida undervisning. Vi hade valt sten att arbete med, bl.a. med tanke på att det är ett material med en betydande tidsdimension. Spår av människor som levt och verkat för länge sedan lever kvar i stenen. Vi ville förstärka känslan av att det är ett sammanhang som ger konstfostran värdefullt innehåll. Genom konst kan man öppna vägen för att se ett samband mellan sig själv och sin omgivning, sitt varande i nuet och ett förflutet.

I vår skriftliga del behandlar vi det som vi gjorde och upplevde på Jurmo och de tankar som verksamheten gav upphov till. Dessutom gör vi kopplingar till olika företeélser som vi efteråt har läst om. Av dem står jordkonsten för en central del. Vi ville veta mera om vad som står bakom jord konsten och vad som driver jordkonstnärerna att göra det de gör. På det här sättet har det vi gjorde på Jurmo bearbetats och satts in i ett större sammanhang.

Eftersom vi är tre stycken som har arbetat tillsammans har vi delat in vår skriftliga del i tre delar. I dessa behandlar vi alla vår gemensamma Jurmo-vistelse och de verk vi gjorde, men ur tre olika synvinklar: Tiden, Platsen och Formen. De här dimensionerna svarar på de grundläggande frågårna När?, Var? och Hur?. De är dock delar som man sällan skiljer åt, och vi märkte också i vårt arbete att de ständigt överlappar varandra. De tre delarna kan ses som enskilda enheter av en och samma helhet.

Dagbokstexterna illustrerar kort vårt dagliga varande på Jurmo. Bilderna i arbetet är dels våra egna och dels sådana vi har lånat ur böcker, främst gällande jordkonst.

MATERIAL: Skriftligt arbete i bokform, boken har 159 sidor och innehåller 136 bilder ÄMNESORD: Jordkonst, miljöfostran
FÖRVARAS: Konstindustriella högskolans bibliotek och avdelningen för konstfostran