KYMÄLÄINEN, Raija

PAINETTU VILLA / SUORA-, RESERVI JA ETSIPAINANTA

lopputyö 20.4.1994

Lopputyössäni perehdyin villakuituun ja sen ominaisuuksiin painon kannalta. Painomenetelmistä käytin suora-, reservi- ja etsipainantaa ja väriryhmistä pääasiassa reaktiivivärejä. Happovärejä käytin värietseissä etsaantumattomina väreinä.

Painokokeiluissa pohjamateriaalina käytin kahta tehdasvalmisteista neulosta. Toinen kahdentason- ja toinen yhdentasonneulosta. Yhdentasonneulosta käytin pohjamateriaalina myös kokeiluiden sovellutuksessa.

Suorapainomenetelmän yhteydessä painoin värikartan Taideteollisen Korkeakoulun Tekstiilitaiteen laitoksella käytössä olevista yhdestätoista Remazol-reaktiiviväreistä. Kokeiluiden kautta etsin villaneulokselle soveltuvan painopastan. Suorapainoa käytin myös kokeiluiden sovellutuksessa villapuserokankaan painamiseen.

Reservimenetelmistä kokeilin mekaanista valko- ja värireserviä Remazol-reaktiiviväreillä sekä kemiallis- mekaanista reserviä happo- ja metallikompleksiväreillä.

Valkoetsikokeiluissa testasin tekemäni Remazol- reaktiivivärikartan värien etsaantuvuuden. Värietsien yhteydessä painoin värikartan Printscorpio Oy:n markkinoimista etsaantumattomista väreistä. Käytössäni oli keltainen, punainen ja sininen happoväri.

Kokeilut osoittivat, että ongelmakohtia villan painamisessa ovat materiaalin huono imukyky ja höyrykiinnitys. Materiaalin esipesu, paksunnoksen oikea valinta, kostutinaineen käyttö painopastassa sekä mahdollisimman tasalaatuinen höyry parantavat painotulosta.

AINEISTO: Kirjallinen osuus 26 s., Liite I: painokokeillut, värikartat Liite II: luonnokset, etsikokeiluja, 2 kangasta (Diat), Painettu villapusero (Dia)
ASIASANAT: Villan painaminen, suorapaino, reservipaino, etsipaino
SÄILYTYSPAIKKA: TaiK:n kirjasto, Tekstiilitaiteen laitos