Pvm: 10.10.1996
Osasto: Taidekasvatuksen osasto
Koulutusohjelma: Kuvaamataidon opetuksen koulutusohjelma (täyd.koul.)
Tekijä: Virkkala Sinikka
Työn nimi: Lapset keskustelevat taiteesta
Työn laji: Lopputyö

Tutkin lopputyössä taiteen vastaanottamista päiväkodin kuvataidekasvatuksen yhteydessä ja pyrin löytämään toimintatapoja, joiden avulla lasten taidetta koskevat reaktiot tulevat mahdollismman avoimella tavalla esille.

Lopputyön toteutin tapaustutkimuksena Mannerheimin Lastensuojeluliiton Helsingin osasto ry:n Sophie Mannerheim- päiväkodin esikoulurymässä, jossa oli kuusi lasta. Kenttävaiheessa tutkimuksessani oli toimintatukimuksellinen ote: kehitin esikoululaisten taideteosten vastaanottamiseen liittyviä toimintatilanteita. Tutustuimme taideteoksiin Cygnaeuksen galleriassa, Taidehallissa, Ulkomaisen taiteen museossa, Ilmastohuoneet-projektissa Kaapelitehtaalla, Pelihalli-näyttelyssä, Antti Vuoren näyttelyssä ja Pirkko Nukarin veistosateljeessa. Taiteen tarkastelutilanteissa kiinnitin huomiota esikoululaisten alkuperäisteoksiin liittyviin reagointeihin; tällöin tukena oli etnografinen tutkimusote. Aineiston pääasiallisin keruutapa oli osallistuva havainnointi päiväkirjamuistiinpanojen, nauhoitusten, valokuvauksen ja videokuvauksen avulla. Sen lisäksi käytin haastattelua ja kyselyä. Tutkimuksen kenttävaiheen suoritin keväällä 1995.

Tutkimuksen taustaksi selvitin, minkälaisia ohjeita tai tavoitteita on asetettu esikoululaisten taiteen vastaanottavalle toiminnalle. Museopedagogiikkaan liittyvä kirjallisuus auttoi jäsentämään lasten museo- ja näyttelytyöskentelyyn liittyiä toimintatapoja. Taiteen vastaanottamista koskevat tutkimukset auttoivat kohdentamaan huomion tutkimustilanteissa oleellisiin piirteisiin. Useimmat esikouluikäisten lasten taiteen vastaanottamista koskevista tutkimuksista liittyivät kehitysvaihetutkimuksiin.

Oman tutkimukseni tulokset suhteutin mm. Parsonsin (1987) taiteen ymmärtämisen kehitysvaiheita koskeneen tutkimuksen näkemyksiin. Tutkimuksen tuloksia kuvasin esikoululaisten alkuperäistaideteoksiin liittyvien reaktioiden aineistopohjaisen luokittelun mukaan. Taiteen tarkastelutilanteet olivat sekä tutkimus- että oppimistilanteita. Kuvasin esikoululaisten suhdetta taiteeseen taideteosten valinnan, kuvailun, selisttämisen ja arvioinnin perusteella. Alkuperäistaideteoksia tarkastellessaan lapset reagoivat monipuolisesti teoksiin ja verbaalisten reaktioiden lisäksi tuli esiin nonverbaalien reaktioiden runsaus. Lapset pitivät kiinnostavina kaikkia tarkasteltavia teoksia. Pyrkimys taideteosten selittämiseen ja niiden liittäminen omaan elämänpiiriin oli alle kouluikäisille lapsille tyypillinen piirre, samoin se, että taideteoksen arviointia sisältyi myös niiden valintaan, kuvailuun ja selittämiseen.

Asiasanat: esikoulu, päiväkodin kuvataidekasvatus, taiteen tarkastelu- taiteen vastaanottaminen
Säilytyspaikka: TaiK:n kirjasto
Sivumäärä: 78