Pvm: 30.10.1996
Osasto: Taidekasvatuksen osasto
Koulutusohjelma: Kuvaamataidon opetuksen koulutusohjelma
Tekijä: Väntti Tarja
Työn nimi: Virtaava peili - video minuuden tutkimisen välineenä
Työn laji: Lopputyö

Lopputyöni on taiteellinen prosessi, jonka tuloksena on syntynyt videoteos. Lopputyö koostuu kirjallisesta osasta ja taiteellisesta tuotoksesta, videosta. Kirjallisessa osassa käsittelen lähdekirjallisuuden pohjaita videotaidetta minuuden tutkimisen välineenä ja raportoin oman taiteellisen työskentelyn vaiheita ja perusteita työskentelyn apuna käyttämäni luonnosteluvihkon pohjalta. Kirjallisessa osassa pyrin myös tulkitsemaan taiteellista teostani lähinnä psykoanalyyttisen tarkastelutavan mukaan. Taiteellinen osa on suunniteltu ja toteutettu yhtdaikaa kirjallisen osan kanssa. Taiteellisen työn tavoitteena on pohtia kirjallisessa osassa esiin tulleita aiheita omakohtaisen taiteellisen työskentelyn keinoin. Taiteellisen työn lähtökohtina ovat olleet myös omat hääkuvat ja Maya Derenin elokuva Meshes of the Afternoon (1943), erityisesti sen muutamat kuvat ja otokset, joita olen käyttänyt taiteellisen työni ideoiden kehittelyyn ja työstämiseen. Olen pyrkinyt ikään kuin tarkastelemaan omia hääkuviani Derenin luomien kuvien pohjalta.

Selvitän lopputyössäni millä tavoin videotaide on aikansa taidetta, miten sen avulla on yritetty hahmottaa ihmisen paikkaa ja olemisen tapaa nykyajassa. Mitkä ovat kysymyksiä, joita video,minuuden tutkimisen väiineenä tuo esiin? Miten käytössäni oleva teknologia vaikuttaa tapaani kuvata ja esittää itseäni, hahmottaa omaa kuvaani? Näkökulmani rajoittuu psykoanalyyttiseen ja jälkistrukturalistiseen näkemykseen minuudesta kulttuurin tuotteena ja erityisesti minuudesta representaation säätelemänä ja määrittelemänä.

Lopputyön perusteella minuutta tutkivat videoteokset ovat laajennettuja omakuvia, jotka sisälävat myös perinteisen omakuvan, mm. maalauksen ominaisuuksia. Toteavan asenteen sijasta ne tuntuvat esittävän kysymyksla, kysymyksiä siitä, mitä omakuva oikein on.

Aineisto: Video: till death us do part ja Kirjallinen raportti (50 sivua)
Asiasanat: postmoderni, videotaide, minuus
Säilytyspaikka: Taideteollisen korkeakoulun kirjasto, Taidekasvatuksen osasto
Muita tietoja: Ohjaaja Liisa Piironen, Heidi Tikka
Sivumäärä: 50