1996
OSASTO: Taidekasvatuksen osasto
LAITOS: Kuvaamataidon opetuksen koulutusohjelma
TEKIJÄ: Salovaara, Iiris
TYÖN NIMI: Auringon polku - kuvataidekurssi 5-7 - vuotiaille lapsille
TYÖN LAJI: Lopputyö

Pohdin lopputyössäni taidekasvatuksen merkitystä ja omaa rooliani opettajana, sillä opetettuani useamman vuoden Pohjois-Helsingin kuvataidekoulussa huomasin, että taidekasvatuksen tavoitteet olivat jääneet minulle selkeytymättä. Kuvaamataidon oppaista löysin taidekasvatukselle määritelmän, jonka pohjalta suunnittelin 5-7-vuotiaille lapsille kesäkurssln ymmärtääkseni määritelmän sisällön.

Kesäkurssin (5.-9.6.1995) tuntien johtoajatuksena oli selkeyttää lasten todellisuudenkuvaa antamalla heille elämyksellisen tiedon avulla selkeämpi kuva ympäristössä vuorokauden aikana tapahtuvista muutoksista. tutkimme kurssilla pimeyttä, valoa, varjoja, värejä, muotoja, liikettä, tilaa ja aikaa sekä ulkona luonnossa että sisällä havaintovälineiden avulla, jotka olin tehnyt kesäkurssia varten.

Tutkimusten jälkeen lapset saivat tuottaa kuvan ajatuksistaan itse valitsemillaan materiaaleilla ja välineillä. En antanut heille yhteistä tehtävää, sillä halusin nähdä, minkälaisia ajatuksia heidän päässään liikkui tuntien alustusten jälkeen. Pelkkä ympäristön havainnointi ulkona ei kiinnostanut lapsia ja heidän oli myös vaikeata itse keksiä tehtäväaiheita. Lasten olisi pitänyt itse saada päättää valitsemastani aihepiiristä heitä kiinnostava tutkimuskohde, sillä kuvan tekemisen prosessi pitäisi perustua vuorovaikutustilanteeseen, Jossa aikuisen ja lasten yhdessä valitsemasta aihepiiristä lapset päättävät tutkimuskohteen.

Lasten keksimä tarina noidasta yhdessä havaintovälineiden kanssa sai heidät tekemään tarkempia havaintoja sekä sisällä että ulkona luonnossa elämyksellinen tieto selkeytti heidän todellisuudenkuvaansa. Satu helpotti myös hieman lasten tehtävien ideointia. Mutta he olisivat tarvinneet havaintovälineitteni lisäksi myös muita kuvaesimerkkejä, joista he olisivat voineet saada ideoita omiin töihinsä.

Opettajana tehtäväni on suunnitella yhdessä lasten kanssa heitä kiinnostava aihekokonaisuus, tarjota heille kokonaisvaltaisia elämyksiä, kehittää toimintatapa, joka motivoi lapset tutkimaan asioita perusteellisemmin ja olla prosessissa mukana auttamassa heitä havaintojen, mielikuvituksen ja luovan ongelmanratkaisukyvyn kehittämisessä. Samalla kehitän lasten teknisiä valmiuksia ilmaista itseään kuvallisesti valitsemillani oppisisältöihin sopivilla materiaaleilla ja välineillä, jotta he pystyvät myöhemmin itse valitsemaan Ideoilleen parhaiten sopivan toteutustavan.

AINEISTO: Kirjallinen raportti, joka sisältää kuvia havaintovälineistä ja kesäkurssista sekä kuvitetun oppisisältökappaleen.
ASIASANAT: Opetuskokeilu, tiedon ja elämyksen yhdistäminen opetuksessa, tiedon visualisointi.