11.2.1996
OSASTO: Taidekasvatuksen osasto
LAITOS: Kuvaamataidon opetus
TEKIJÄ: Paatela-Nieminen, Martina
TYÖN NIMI: Intertekstuaalinen tutkimus englantilaisesta Alice in Wonderland- kuvituksesta vuosilta 1984-1994 ja Alice in Wonderlands- multimedia
TYÖN LAJI: Lisensiaatintutkielma

Olen suunnitellut taidekasvatukseen intertekstuaalisen mallin, jonka avulla voidaan tutkia tekstejä suhteessa toisiin teksteihin. Teksteillä tarkoitan teoksen visuaalista ja sanallista olemusta. Mallini pohjautuu lingvistiikkaan, erityisesti Gerald Genetten ja Julia Kristevan intertekstuaalisuuskäsityksiin. Sovellan heiltä valittuja termejä omiin tarkoitusperiini. Tässä työssä mallia sovelletaan englantilaisen lastenkirjallisuuden kuvitusten tutkimiseen.

Ensiksi tarkastelen tutkimukseni kohdejoukkoa: englantilaisia Alice in Wonderland -kuvituksia vuosilta 1984-1994 teksteinä, Genetten paratekstien avulla. Lähtien liikkeelle kuvituksista tuon esiin sitä selittävää lähdeaineistoa.

Toiseksi luen tutkimuksen kohdejoukkoa Genetten mukaan palimpsisesti kuvajatkumona. Genette erottaa hyper- ja hypotekstin, joissa on kysymys tekstien muuntumisesta. Hyperteksti on muunnos hypotekstistä. Muunnostyyppejä on kaksi: välillinen ja välitön. Hypertekstuaalisuudessa etsitään yksityisten tekstien välisiä polveutumissuhteita ja -suhdetyyppejä. Hypertekstuaalisia muunnoksia voidaan tarkastella vakavan imitaation kautta ja transformaation kautta. Lisäksi teksteille määritellään sävyt: vakava, poleeminen, satiirinen, ironinen, leikkisä ja humoristinen.

Kolmanneksi tutkin tekstien kulttuurista merkitystä tutkijasubjektille. Tekstit ovat suhteessa toisiin teksteihin intertekstuaalisessa tilassa, jossa ne risteilevät. Teksteillä on monia merkityksiä tekstuaalisessa avaruudessa ja riippuu subjektista, mitä hän haluaa tulkita merkitysten muodostumisen prosessissa. Käytän Kristevan käsitteistä khoraa, semioottista, symbolista ja erityisesti geno- ja fenotekstiä. Kun tekstejä luetaan palimpsisesti, kirjoituksen alta voidaan erottaa aiemmin pois pyyhityn jälki. Kristevan mukaan tekstillä on piilotajunta, jonne jäljet piirtyvät. Ne nousevat tietoisuuteen, kun sanamielikuvat yhdistyvät niihin. Tekstin piilotajunta purkautuu näkyviin, kun pinnan murtumat panevat liikkeelle tekstin muistiin tallentuneet merkitykset.

Neljänneksi olen toteuttanut Alices in Wonderlands - multimedian, joka on työväline. Ensiksi sen avulla voidaan tutkia ja tarkastella tutkimukseen liittyviä kuvituksia ja taideteoksia. Toiseksi multimedia visualisoi kehiteltyä intertekstuaalista mallia ja esittää kuvallisen tutkimusmateriaalin. Multimedian avulla katsoja voi itse tulkita tutkimukseen liittyviä teoksia avoimesti riippumatta tutkija-subjektin henkilökohtaisista päätelmistä, sillä teokset on asetettu siihen aikajärjestyksessä eikä tutkijan tulkintojen perusteella. Kolmanneksi multimedia tarjoaa keinon, jonka avulla kuvituksia voidaan tutkia lineaarisesti, assosiatiivisesti ja intertekstuaalisesti. Multimedia liittyy sisällöltään kiinteästi kirjalliseen osuuteen. Se on interaktiivinen ja vaatii aktiivista käyttäjää. Siinä on nähtävillä tutkimuksessa käytetty visuaalinen materiaali 1462 digitoitua kuvaa. Ohjelma on CD-romilla.

Aineisto: Alices in Wonderlands CD-rom
Asiasanat: Gerald Genette, Julia Kristeva, interteksti, palimpsesti, geno-, fenoteksti, hyper, -hypoteksti, khora, multimedia.

Muita tietoja: Ohjaaja: Liisi Huhtala, apulaisprofessori, Kotimaisen kirjallisuuden laitos, Helsingin yliopisto