15.3.1996
OSASTO: Taidekasvatuksen osasto
LAITOS: Kuvaamataidon opetuksen koulutusohjelma
TEKIJÄ: Montonen Tessa, Taskinen Anni
TYÖN NIMI: Taiteillen - Leikkien - Kasvattaen Päiväkodin kuvallisen ilmaisun kehitysyhteistyöprojekti alle 3-vuotiaiden ryhmässä
TYÖN LAJI: Lopputyö

Lopputyö kasittelee osittain ideologisen, kuvallisesti suuntautuneen kasvatusnäkemyksen kohtaamista käytännön kasvatustyöntekijöiden näkemysmaailman ja käytannön kanssa. Se on prosessikuvaus kahden koulutus- ja ammattimaailman, lastentarhanopettajien ja taidekasvattajien kohtaamisesta taidekasvattajan näkökulmasta. Vuoden kestäneessä projektiyhteistyössä kehitettiin keskustelujen ja kokeilujen myötä alle kolmivuotiaiden kuvallista ilmaisua, mutta ennen kaikkea työntekijöiden tiimityöskentelyä, joka nähtiin pohjatyönä taidekasvatuksen kehittämiselle. Ilman toimivaa tiimityöskentelyä ei taidekasvatustakaan ollut mahdollista ryhmässä kehittää.

Yhteistyöprojektissa valittiin lähtökohdaksi lähinnä kehittavän työntutkimuksen menetelmä, joten aluksi perehdyttiin kuvallisen ilmaisun käytäntöön, päiväkodin toimintaan ja systeemirakenteeseen Ryhmän toimintaa ja sen historiaa analysoitiin ja käytäntöä tutkittiin. Ja vasta päiväkodin kokonaisrakenteeseen perehtymisen jälkeen, muodostettiin projektille taidekasvatukselliset tavoitteet, joissa päädyttiin kehittämaän pienten lasten kuvallisen ilmaisun toimintaa. Tavoitteet muodostettiin siten vahvasti ryhmän tarpeiden pohjalta ja niitä tarkennettiin ja muutettiin edelleen aina tarvittaessa, koska ymmärryksen lisääntyessä myös tavoitteita oli tarpeen muuttaa.

Toisessa osassa esitellään, kuinka projektissa keskustelujen ja kokeilujen kautta löydettiin tarvittvia muutoksia ja uusia menetelmiä pätiväkodin kuvalliseen ilmaisuun ja oleellisesti varsinkin aikuisten tiimityöskentelyyn. Yhteistyössä erilaiset näkemykset pakottivat pohtimaan, kyseenalaistamaan ja muuttamaan asenteita ja muuttumaan. Tiimityöskentelyä ja siinä tapahtuvaa yhteistä suunnittelua kehitcttiin yhteisillä viikottaisilla palavereilla. ajan ja resurssien puuttuminen olivat työntekijöiden ongelmia, joihin etsittiin ja löydettiinkin ratkaisuja. Tiimityöskentelylle etsittiin myös yhteistä kehityssuuntaa ja näkemyseroja selviteltiin, jotta yhteisen tiedostamisen avulla kehitys mahdollistui.|Projektissa oli koko ajan esillä vastustus ja puolustusreaktio, joka vaikutti oleellisesti ryhmän ilmapiiriin, jota kehitettiin tietoisesti avoimempaan suuntaan.

Toiminta, vuorovaikutus ja lasten oppimisprosessit haluttiin tuoda näkyviksi ja menetelmäksi valittiin dokumentointi. Se palveli seka työntekijöiden oman työn reflektointia että aikuisen ja lapsen vuoro vaikutusta lasten kuvallisissa prosesseissa. Dokumentointi kuitenkin haki vasta uomiaan ryhmässä. Taidekasvatuksessa lähdettiin kehittämään toimintaa lasten kannalta omatoimisemmaksi ja luomalla puitteet taidekasvatuksen ja riimustelun kannalta paremmiksi. Ympäristön, miljöön, aikuisen ja toisten lasten merkitys kasvattajana tuli oivalletuksi Kuvallisen ilmaisun ohjauksessa pyrittiin pois aikuisjohtoisuudesta ja passiivisesta oppimisesta. Kokeiltiin leikin yhdistämistä kuvalliseen ilmaisuun, mikä osoittautuikin luontevaksi lähtökohdaksi toiminnalle. Suuntauduttiin projektimaiseen työskentelyyn ja lasten prosessien tarkasteluun. Kokeiluja tehtiin ja kuvallinen toiminta saatiin ryhmässä lähenenemäan lasta.

AINEISTO: Kirjallinen raportti
ASIASANAT: Päiväkotikokeilu, kehitysyhteistyö, varhaiskasvatus, taidekasvatus