30.3.1996
OSASTO: Taidekasvatuksen osasto
LAITOS: Kuvaamataidon opetuksen koulutusohjelma
TEKIJÄ: Mehtälä, Mirva Tarja
TYÖN NIMI: Teatteria taideteollisessa
TYÖN LAJI: Lopputyö

Järjestin teatteri-ilmaisun kurssin Taideteollisessa Korkeakoulussa Kuvaamataidon opettajiksi opiskeleville opiskelijoille 15.9.-30.11. välisenä aikana, jonka tuotoksena syntyi teatteriesitys Naisia Aikalaisia. Esitys oli 30.11.1994 Tikkurilassa Vernissan Monitoimitalossa. Teatteri-ilmaisukurssille osallistuneiden (myös yleisön) pyynnöstä oli toinen esitys 17.5.1995 Teatteri Pienessä Suomessa, Fredrikintorin näyttämöllä. Lopputyössäni kuvailen ajallisesti etenevässä järjestyksessä syksyn 1994 teatteri-ilmaisukurssin kulkua, harjoitusprosessia, Vernissan esitystä, sekä toista keväällä 1995 tapahtunutta uutta harjoitusprosessia ja Pienen Suomen esitystä. Ensimmäinen syksyn 1994 kurssi oli lähinnä näyttämötyöskentelyssä tarvittavien ilmaisullisten taitojen opettelua, toinen kevään 1995 prosessi oli jo opitun soveltamista.

Lopputyöni oli minulle itselleni pedagoginen opetuskokeilu, kuinka opettaa ilmaisutaitoa, sekä ohjata aikaisenpaa näyttelijäkokemusta omaamattomat opiskelijat näyttelijöiksi. Painotin esiintymisvarmuuden ja oman persoonallisen ilmaisun tärkeyttä. Samalla esitys oli myös kokeilu siitä, kuinka luoda "teatteriesitys, jonka visuaalisuus perustuu näyttelijäntyöhön". Teatteri-ilmaisu kurssin ohjaajana on opetukseni "teatteriteoreettista". Ilmaisuharjoituksin tarkoitus oli selventää teatterialan perukäsitteistöä. Kurssini tarkoitus oli kasvattaa osallistujien esiintymisvarmuutta, sekä korostaa persoonallisen ilmaisutavan tärkeyttä.

Aikajärjestyksessa etenevä prosessin kuvaus kertoo koko lähes vuoden kestäneesta teatterimaailmaan uppoutumisesta. Lopputyössäni välittyvät niin koetut tunnelmat, (jännitys, väsymys, paineen alaisena työskentely, onnistuminen) kuin myös uudet opitut asiat (teatterityöskentelyyn liittyvät käsitteet, ryhmäohjaus, yksilöohjaus, koko esityksen organisointi, esiintymiskokemus ja omasta itsestään oppiminen).

Lopputyössäni selvitän mitä osallistujat oppivat teatteri-ilmaisukurssilla sekä teatteriesityksessa näyttelijöinä ollessaan. Koska teatteri-ilmaisun kurssin ohjaaminen ja näytelmän ohjaaminen olivat minulle uusia asioita, selvitän myös mitä itse opin koko prosessista. Laaja, rajaamaton kysymys: "mita osallistujat oppivat?" tukee lopputyöni lähtökohtaa, ja päämäärää, että "jokainen oppisi jotain itsestaan voidakseen olla oma luonnollinen itsensä." Osallistujien oppimista selvitin heidän kirjoittamiensa kirjeiden perusteella, sekä haastattelemalla heitä. Heidän oppimiaan asioita sovellan Kolbin kokemuksellisen oppimisen kehän malliin.

AINEISTO: kirjallinen raportti, video vernissan ja Teatteri pienen Suomen esityksistä
ASIASANAT: teatteri, ilmaisutaito, kokemuksellinen oppiminen