Pvm: 1996
Osasto: Taidekavatuksen osasto
Laitos Kuvaamataidon opetuksen laitos Tekijä: Kahlos Laura
Työn nimi: Oma-kuva - kuvaamataitopainotteisesta erityisopetuksesta
Työn laji: Lopputyö

Lopputyön tarkoituksena oli selvittää, miten kuvaamataitopainotteista erityisopetusta toteutettiin opetuskokeilussa. Lopputyössä tarkasteltiin mukautettujen erityisluokan oppilaiden kuvallista ilmaisua ja heidän oppimisprosessiaan ja sitä, kuinka oppilaiden minäkuva ilmeni kuvallisen ilmaisun vilityksellä.

Mukautetun opetuksen oppilaat ovat monessa suhteessa kuvallisessa ilmaisussa kehityksessään kehitysvammaisen tasolla ja toisaalta monessa suhteessa normaalioppilaaseen verrattavissa. Lopputyössä oli tarkoituksena vapauttaa ja kehittää taidekasvatuksen keinoin oppilaitten kykyä tehdä kuvia ja heidän tietämystään kuvista. Tässä mielessä kuvien tarkastelu toimi itsereflektion välineenä. Tämän ajateltiin edelleen voivan vaikuttavan oppilaan minäkäsitykseen ja itsetuntoon ja sitä kautta heijastuvan myönteisesti muuhunkin koulunkäyntiin.

Lopputyön pohjana oli kaksivuotisessa erityisluokanopettajan työssä hankittu kokemus ja yhden luokan havainnoinnista saatu tieto. Aihetta lähestyttiin taidekasvattajan nakökulmasta, jossa yhteistoiminnallisen oppimisen periaate korostui. Tarkastelun kohteeksi valittiin luokasta kolme avainoppilasta, joiden tekemiin kuviin paneuduttiin tarkemmin.

Tutkimusmenetelmänä on käytetty havainnointia. Lopputyössä analysoidaan kuvia oppimistulosten näkökulmasta. Lopputyössä on kiinnitetty huomiota kunkin oppilaan erityispiirteisiin ja edistymiseen kuvallisessa työskentelyssä.

Lopputyön keskeisimmat 1ähteet muodostivat lapsen kuvailmaisua käsittelevä kirjallisuus ja artikkelit, sekä oppilaitten minäkuvaa ja minäkäsitystä käsittelevät tutkimukset. Aineistoon kuuluivat lisäksi opettajien ja koulun muun henkilökunnan kanssa käydyt keskustelut, luokan päiväkirjat ja oppilaiden ainekirjoitukset.

Kuvallinen aineiston muodosti oppilaitten tekemistä kuvaamataidon töistä otetut diakuvat. Töiden aiheet painottuivat omakuvaan, oman kehon ääriviivoihin ja omaan ympäristöön.

Havainnot antoivat viitteitä, että oppilaiden tekniset valmiudet paranivat. Perustekniikoiden omaksuminen helpotti ja rohkaisi oppilaita itseilmaisuun. Kokonaisuuksien hahmottaminen parantui ja tällä oli edelleen vaikutusta oppilaitten arviointikyvyn ja sanallisen ilmaisun kehittymiseen. Yhteistoiminnallinen oppiminen antoi ryhtiä opetukseen. Edellämainitut seikat loivat edellytykset oppilaan minäkäsityksen vahvistumiselle.

Aineisto: Kirjallinen osuus, 106 sivua, johon sisältyy 40 kuvaa.
Asiasanat: Peruskouluopetus, erityisopetus, lapsen kuvailmaisu, omakuva
Säilytyspaikka: TaiK:n kirjasto ja taidekasvatuksen osaston kirjasto.
Sivumäärä: 106