TOLVANEN, Tuula Marjuska

TIETOTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN TARKASTELUA: tietokone kuvaamataidon opetuk- sessa - kyselytutkimus Uudenmaan läänin lukioissa

Lopputyö 29. 5. 1993

Lopputyössä selvitetään tietokoneiden käytön mahdollisuuksia kuvaamataidon opetuksessa. Tietoja on kerätty postikyselyllä.

Tietotekniikan yleistyminen yhteiskunnan eri sektoreilla on lisännyt alan opetuksen tarvetta. Kysessä on uudenlainen kuvaviestinnän muoto, jonka ymmärtäminen kuuluu yleissivistykseen. Tietokoneiden herättämät mielikuvat vaikuttavat niiden käyttöön samoin kuin niihin kohdistuvat arvot ja asenteet. Laitteet voivat herättää tunnepitoisia reaktioita, jotka vaikuttavat käyttöä estävänä tekijänä. Tietokoneiden käyttö opetuksessa on vaikea nähdä uudenlaisena oppimisympäristönä; usein ne nähdään vain "kovia arvoja" edustavina teknisinä välineinä. Tietokoneiden opetuskäytön omaksumisessa on useita eri vaiheita.

Postikyselyllä saatiin tietoa 58:sta lukiosta 80:stä mahdollisesta. Vastausprosentti oli 72,5. Yli 90 % vastaajista oli tutustunut atk:n käyttöön, heistä valtaosa oli hankkinut alan koulutusta. Kolme neljäsosaa piti lisäkoulutusta tarpeellisena. Tietokoneavusteinen opetus kiinnosti 85 % vastaajista. Puolet opettajista oli käyttänyt tietotekniikkaa kuvaamataidon opetuksessa. 20 % opettajista käytti sitä säännöllisesti. Noin puolet kuvaamataidonopettajista katsoi koulun atk-laitteiden käytön olevan vaikeaa tai mahdotonta, koska koneet olivat usein varattuja atk-opetukseen.

Se, miten tulevissa opetussuunnitelmissa tietokoneen käyttö niveltyy opetukseen, riippuu asetettavista tavoitteista ja siitä, miten hyvin kuvallisessa opetuksessa voidaan hyödyntää välineelle ominaisia erityismahdollisuuksia.

AINEISTO: kirjallinen tutkielma 156 s.
ASIASANAT: lukio, kuvaamataidon opetus, tietokone, tietokoneavusteinen opetus, tietotekniikka
SÄILYTYSPAIKKA: TaiK:n kirjasto