SCHULTZ, Heli

YMPÄRISTÖKOKEMUKSESTA TILATEOKSEKSI

Lopputyö kevät 1993

Lopputyöni koostuu näyttelystä galleria Atskissa (2 - 21. 11. 1992) ja siihen liittyvästä kirjallisesta osasta. Näyttely oli tilateos, joka rakentui 25:stä tilaan ripustetusta tekstiilistä ja näyttelytilan takaseinälle ripustetuista puuleikkauksista.

Kirjallisessa osassa "Ympäristökokemuksesta tilateokseksi" tarkastelen kirjallisten lähteiden avulla ympäristökokemusta, ympäristön havaitsemiseen liittyviä seikkoja, ympäristömielikuvien syntymistä ja esteettisestä näkökulmasta tapahtuvaa ympäristön tarkastelua. Tämän lisäksi kerron omasta ympäristökokemuksestani. Tarkastelen myös suhdettani Agnes Martinin taiteeseen ja kirjoituksiin.

Kerron työprosessistani ja tarkastelen tilateosta kokonaisuutena. Tilateoksesta muodostui analogia ympäristökokemuksilleni, tiivistetty mentaalinen kartta ympäristöstäni. Työprosessi oli ympäristökokemuksen muokkaamista sen oleellisimpiin piirteisiin.

Teos toimii katsojan ja teoksen välisenä dialogina. Yhteenvedossa arvioin lopputyöprosessia kokonaisuutena. Totean taiteellisen työskentelyni olleen harmonisen suhteen etsimistä itseni ja ympäristön välille.

AINEISTO: näyttely "Tekstiilitilateos", video näyttelystä, kirjallinen osuus
ASIASANAT: esteettinen havaitseminen, tilataide, ympäristöestetiikka, ympäristökokemus
SÄILYTYSPAIKKA: TaiK:n kirjasto, Taidekasvatuksen osasto