ROSSI, Kaija

VESIVÄRITEKNIIKAN ALKEISOPETUS, omien akvarellikokeilujen myötä löytynyt mene- telmä

Lopputyö 25. 8. 1993

Työ koostuu kahdesta osasta, joista ensimmäisessä esittelen oman akvarellikokeilusarjani. Kokeilun päämääränä oli paitsi vahvistaa omaa aineenhallintaa vesiväritekniikan osalta myös löytää tapoja opettaa vesivärien käyttöä luokanopettajaksi opiskeleville.

Työskennellessä pyrin unohtamaan kaikki saamani ja lukemani ohjeet, miten vesiväreillä maalataan oikeaoppisesti. Tein 115 kuvaa, jotka kaikki oli maalattu eri tavoilla. Välillä etenin spontaanisti mieleen johtuneiden maalaustapojen mukaan, välillä kokeilin systemaattisesti jonkun muuttujan, kuten paperin laadun, työskentelyjärjestyksen tai kuvan hahmotteluvälineen, vaikutusta lopputuloksen ilmiasuun.

Työjakson kuluessa tein pistokokeita, miten tällainen analyyttinen menetelmä kävisi opetukseen. Aikuisopiskelijoista oli vapauttavaa työskennellä niin, että maalaustapa määriteltiin ennalta sanoin. Pelottavana ja vaikeana koettu vesiväritekniikka saatiin siten ikään kuin älyn hallintaan.

Työn toisen osan pääkohdan muodosti opetuskokeilu, jossa ohjasin opetusharjoittelua harjoit- telukoulun ala-asteella yhdysluokissa 1-2 sekä luokissa 3 ja 6. Vesivärien käyttäytyminen paloiteltiin ilmiöiksi ja kutakin ilmiötä tutkittiin ensin pelkältään ja sitten sovellettuna esittävään kuvaan. Oppilaat tekivät lyijykynäpiirustuksen, joka monistettiin vesiväriharjoitusten pohjaksi. Näin oli aina tarjolla valmiiksi hahmoteltu kuva, kun piti siirtyä tutkitun ilmiön soveltamisvaiheeseen.

AINEISTO: kirjallinen työ 69 s. + 9 sivua liitteitä
ASIASANAT: akvarellimaalaus, kuvaamataito, opettajankoulutus, opetus, vesiväritekniikka
SÄILYTYSPAIKKA: Kuvaamataidon opetuksen laitos