RÄSÄNEN, Marjo

KUVASTA KOKEMUKSEKSI - kokemuksellinen oppiminen taidekuvan tarkastelussa

Lisensiaatintyö 3. 9. 1993

Lisensiaatintyö Kuvasta kokemukseksi on hermeneuttiseen tulkintamalliin tukeutuva käsite analyyttinen tutkimus, jossa selvitetään kokemuksellisen oppimisen teorian soveltuvuutta taideopetuksessa ja sen tutkimuksessa. Siinä sovelletaan David Kolbin kokemuksellisen oppimisen mallia taidekuvan tarkastelun menetelmään, joka tähtää oppijan itsen ja kulttuurin ymmärryksen lisääntymiseen vuorovaikutuksen, oman kuvallisen tuottamisen ja vertailevan kuva-analyysin avulla. Menetelmällä pyritään myös oppimisstrategioiden sekä kuva-analyysin alueen käsitteellisten ja kuvallisten valmiuksien kehittämiseen. Taidekuvan kokemuksellisessa tarkastelussa korostetaan teoksen vastaanottovaiheen reflektiivisen purkamisen ja henkilökohtaisten kokemusten jakamisen merkitystä jatkotulkinnalle. Menetelmässä pyritään myös irrottautumaan perinteisestä erottelusta kuvan passiiviseen tarkasteluun ja aktiiviseen tuottamiseen. Kuvia tulkitaan kuvien avulla eli rinnastamalla niitä toisiin kuviin ja tekemällä itse uusia kuvia. Tulkinnassa pyritään hyödyntämään myös muita taiteen lajeja.

Lisensiaatintyössä esitellään kokemukselliseen oppimiseen ja taidekuvan vastaanottoon ja tarkasteluun liittyvää tietoa, jonka pohjalta laaditaan kokemuksellisen taidekuvan tarkastelun tavoitteiden ja metodien kuvausjärjestelmänä toimiva teoreettinen kehys. Tutkimuksessa selvitetään laajentuneen tiedon- ja oppimisnäkemyksen sekä postmodernin taidekäsityksen vaikutuksia taidepedagogiikan tavoitteenasetteluun. Taidekuvan tarkastelun kokemuksellisen mentelmän perusteet rakennetaan Kolbin 1980-luvulla kehittämän, yksilö- ja sosiaalipsykologisesti painottuneen teorian ja 1970-luvn yhteiskuntakriittisesti suuntautuneiden kirjallisuuden (Pedagoginen ryhmä) ja kuvataiteen opetuksen (Polarisoiva menetelmä) esimerkkien synteesille. Kokemuksellisen taidepedagogiikan perustaksi hahmotellun, eri tietämisen muotoja integroivan taiteellisen oppimisprosessin kuvauksen pohjalta laaditaan ehdotus taidekuvan tarkastelun malliksi. Taidekuvan kokemuksellisen tarkastelun mallia havainnollistetaan esimerkillä Diego Velasquesin maalaukseen Las Meninas liittyvästä opetuskokeilusta.

AINEISTO: kirjallinen tutkielma 301 s.
ASIASANAT: kokemuksellinen oppiminen, kuva-analyysi, taidehistorian opetus
SÄILYTYSPAIKKA: TaiK:n kirjasto, Kuvaamataidon opetuksen laitos