OINONEN, Pentti

HYPERMEDIA - INTEGROIVA TYÖMUOTO

Lopputyö 29. 3. 1993

Tutkimuksessa analysoidaan hypermediaohjelman käyttöä koulun työmuotona kognitiivisen oppimisen näkökulmasta. Tavoitteena on hypermediatyöskentelyn eri osa-alueiden merkitysten täsmentäminen oppimisprosessissa. Se muodostaisi teoreettista taustaa koulun kehittämis- pyrkimyksissä, joissa olennainen osa on oppilaille tarjottava toimintavalikoima. Hypermedia- työskentelyn osuus konstrukstiivisessa oppimisessa selvitetään analysoimalla työprosessin vaiheita. Tutkimus kohdistuu ensisijaisesti sellaiseen toimintaan, jossa hypermediaa tehdään tiedostojen laadinnasta alkaen. Aihetta on lähestytty integraation näkökulmasta liittämättä sitä suoraan mihinkään oppiaineeseen.

Tutkimus tukeutuu kirjallisten lähteiden lisäksi tutkijan omiin kokemuksiin hypermedian tekemisessä ja havaintoihin oppilaita ohjatessa. Aineiston rungon muodostaa Helsingin kuva- taidelukiossa lv. 1991 - 92 Helsingin kaupungin kouluviraston toimesta toteutetun tietotekniikan kehittämishankkeen tulokset. Tietoa on hankittu myös analysoimalla suoraan työmuodon käyttämää mediaa. Ilmiöt on pyritty esittämään mahdollisimman yleisinä kytkemättä niitä määrättyyn standardiin tai laitteistoon. Käytännön kokemukset perustuvat HyperCard-ohjelmaan.

Hypermedia luo monen aistin oppimisympäristön, jossa visuaalisuus on keskeistä. Tutkimuksessa oppimista on tarkasteltu enemmän luovaan tuottamiseen liittyvänä, kuin valmiin materiaalin varassa tapahtuvana toimintana. Kun multimediatiedostoja hallitaan hypermedian periaatteella eli assosiatiivisesti lähestyen, ollaan tekemisissä myös uudenlaisen viestinnän kanssa. Tietokonepohjaisena sillä on elastinen rakenne. Tutkimus tukee näkemystä, että hypermedialla on oma syntaksinsa ja että se näin muodostaa oman symbolijärjestelmänsä, koodistonsa. Tästä syystä se on myös työmuotona erikoislaatuinen. Aikaan ja muutokseen perustuvana ilmaisuna se näyttää rakentuvan perinteisen kuvajoukollisen ilmaisun, kuten elokuvan ja sarjakuvan tradition varaan.

Tutkimuksen mukaan hypermediatyö integroi eri oppiaineita, työtapoja, symbolijärjestelmiä ja tietotekniikan osa-alueita. Hypermedian periaatteen soveltaminen tekee oppilaan työssä sisällön struktuurikysymyksestä keskeisen.

Hypermediatyöskentelyn anti tuntuu tämän tutkimuksen valossa suurelta. Se nähdään eräänä teknologisen kehityksen tuomana mahdollisuutena nostaa oppilas keskeiseksi sellaisessa oppimistapahtumassa, jossa omat kokemukset liittävät uusia opittavia asioita hänen hallussaan jo olevaan tietoon. Kuvalliset viestintäkeinot korostuvat tässä prosessissa. Käytännön työt ovat pitkiä projekteja, joiden sijoittuminen kouluun edellyttää uudenlaisia opetusjärjestelyjä.

AINEISTO: kirjallinen tutkielma
ASIASANAT: hypermedia, integraatio, kuvallinen viestintä, mediataide, strukturaalinen oppiminen, tietokoneavusteinen opetus, tietotekniikka
SÄILYTYSPAIKKA: TaiK:n kirjasto, Taidekasvatuksen osasto