LAURANNE, Riitta

TALO, PUU JA AURINKO - lasten spontaani kuvailmaisu päiväkodissa

Lopputyö 22. 2. 1993

Lopputyössä tarkastellaan lasten spontaania kuvailmaisua osana päiväkodin kuvataidetoimintaa. Spontaaniin kuvailmaisuun luetaan työssä kuuluviksi lasten vapaasti tekemät piirustukset, maalaukset ja askartelut. Tutkielman alkupuolella käsitellään spontaanin kuvailmaisun suhdetta kuvataidekasvatukseen, leikkiin, mielikuvitukseen ja todellisuuden kuvaamiseen alan kirjallisuuden avulla. Kirjoittaja tuo myös esille päiväkodissa työskennellessään tekemiään havaintoja. Päiväkodin vapaan piirtämisen tilanteita tarkastellaan sekä ohjaajan että lapsen näkökulmasta. Tutkielman kirjoittaja käy läpi myös omia lapsuuden aikaisia piirustusmuistojaan.

Tutkielman toisen osan muodostaa neljässätoista pääkaupunkiseudun päiväkodissa suoritettu kysely, jossa haastateltiin lastentarhaopettajia ja lastenhoitajia. Kyselyllä selvitetään heidän havaintojaan lasten vapaasta piirtämisestä päiväkodin lapsiryhmässä. Kyselyn tärkeimpiä tuloksia ovat, että vapaa piirtäminen on yleistä, päivittäistä toimintaa päiväkotilasten keskuudessa. Lasten spontaani kuvailmaisu saa eniten vaikutteita lasten omasta elämästä ja kokemuksista, mutta myös joukkotiedotus vaikuttaa paljon piirustuksiin. Kaikki lapset eivät piirrä ilman aikuisen ohjausta, innokkaimpia piirtäjiä ovat 4-6 -vuotiaat lapset, lapset, jotka yleensä pitävät piirtämisestä. Ohjaajien vastausten mukaan tytöt piirtävät poikia enemmän itsenäisesti. Taideteokset vaikuttavat huomattavan vähän lasten piirtämiseen. Ohjaajien mukaan lasten spontaani kuvailmaisu on myönteinen asia, jonka avulla lapsi voi etenkin ilmaista tunteitaan. Tutkielman lopussa tarkastellaan kyselyn ohessa päiväkodeista kerättyjä lasten vapaita piirustuksia, maalauksia ja askarteluja. Esimerkkitöistä selvitellään, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet niihin.

AINEISTO: kirjallinen tutkielma 113 s. sisältää 25 värikuvaa ja 15 mustavalkoista kuvaa lasten spontaaneista töistä
ASIASANAT: piirustus, päiväkodit, spontaani kuvailmaisu, taidekasvatus, vapaa piirtäminen
SÄILYTYSPAIKKA: TaiK:n kirjasto, Taidekasvatuksen osasto