KAARESOJA, Kauko

VIDEO- JA ELOKUVAOPETUKSEN TOTEUTUS, SEURANTA JA ARVIOINTI VAN- TAAN TYÖVÄENOPISTON REKOLAN ALUEOSASTOSSA LUKUVUONNA 1991-1992

Lopputyö, täydennyskoulutus 30. 3. 1993

Lopputyöhön sisältyvän yhden peruskurssin seurannassa keskitytään perusasioiden opetteluun. Videokamera, sen tuenta kuvaustilanteissa, äänitys, elokuvakerronta, suunnitelman tekeminen kuvausta varten, valaistusjärjestelyt kuvaustilanteessa sekä materiaalin leikkaus eli editointi tehdään tutuiksi.

Kurssin päätavoite on: opiskelija osaa kuvaamisen ja editoinnin avulla tehdä esityskelpoisen videofilmin. Tätä tavoitetta kohti lähdetään kulkemaan verbaalisesti jaetun tiedon, videoesimerkkien ja harjoitustöiden kautta. Kurssin ja sen seurannan tärkein painopiste onkin juuri tämän tavoitteen saavuttamisessa ja sen eri vaiheissa. Toinen tärkeä tulos on kurssista saatu kokemus. Olosuhteet eivät olleet parhaat mahdolliset. Välineitä oli paljon ja niiden kuljettamiseenkin liittyi ongelmia.

Opiskelijajoukko osoittautuu motivoituneeksi ja lopputyössä selvitetään myös tämän kurssin aikana ilmenneen melko herpaantumattoman motivaation syitä. Opetustilanteen ja oppilaan lähtö- ja loppuasetelmaa tutkitaan tutkitaan haastettelulomakkeilla. Näistä selviää, että opiskelijoilla on välineitä, mm. lähes kaikilla kamera, mutta he tuntevat itsensä epävarmoiksi alottelijoiksi videokuvauksen kaikilla osa-alueilla. Halu oppia on opiskelijoiden selkeästi ilmoittama syy kurssille tuloon. Opiskelijat pidetään tiedollisesti ajan tasalla jakamalla heille kurssin sisältöä käsittelevä moniste ja myöhemmin 12 kappaletta varsinaiseen opetukseen liittyvää monistetta. Kurssilla käytetään myös taideteollisen korkeakoulun taidekasvatuksen osastolla vuonna 1991 valmistunutta opetusvideota. Myös sen sisällöstä kurssilaiset saavat sanoa mielipiteensä kyselykaavakkeessa.

Tämän kurssin suuntaa antavat johtopäätökset yleistetään sitä taloudellista ja opistopoliittista taustaa vasten, jossa nyt eletään. Virallinen oppilaitos koulutusyksikkönä todetaan kokemusten perusteena kansalaisten kannalta turvallisemmaksi paikaksi kuin valvomattomat ja kalliit yksityiset kurssit.

AINEISTO: opetustavoitteiden määrittäminen, opiskelijoiden alku- ja loppuhaastattelut, opintokerroilta tehdyt muistiinpanot
ASIASANAT: aikuisopetus, elokuvaus, opetus, videokuvaus
SÄILYTYSPAIKKA: TaiK:n kirjasto