JÄRVINEN, Heini

KUVAAMATAIDON PERUSOPINNOT LUOKANOPETTAJIEN KOULUTUKSESSA

Lopputyö maaliskuu 1993

Kuvaamataidon perusopinnoista viidessä eri opettajankoulutuslaitoksessa laadittiin tapausse- lostukset haastattelujen perusteella.

Peruskoulun ala-asteella opetussuunnitelman mukainen kuvaamataidon opetus on nykyään hyvin monipuolista. Sen toteuttamiseen luokanopettajalta vaaditaan luottamusta persoonallisuuteensa, hyvää aineenhallintaa, suhdetta kuvalliseen kulttuuriin ja opetustaitoa. Kartoituksessa saatiin selville, että oppikurssit järjestetään sekä rakenteeltaan, että sisällöltään toisistaan poikkeavilla tavoilla. Opiskelijoiden lähtötasoa pidettiin hyvin heikkona ja luokanopettajan hyvä ammattitaito asetettiin päämääräksi. Opetusta annettiin 117-147 tuntia.

Opetuskokeilussa 80 opiskelijaa osallistui samaan projektiin eli esitysillan järjestämiseen. Esitykset laadittiin ryhmätöinä samasta teemasta. Ryhmätyö, vapaus, kokeellisuus ja esitysten näyttävyys innostivat opiskelijoita.

Haastatteluissa kerätyn tiedon ja työkokemuksen vaikutuksesta lopputyössä suositeltiin kuvaa- mataidon perusopetukseen ryhmätöitä, runsaasti harjoitustehtäviä, tekemällä oppimista ja oppimisen laadullista arviointia. Opetussuunnitelman huolellista laatimista, intensiivisiä osakokonaisuuksia ja ennakkotiedoista tiedottamista pidettiin opiskelijoiden edun mukaisena. Katsottiin, että oppikurssiin kuuluvia, ala-asteelle soveltuvia kuvallisen ilmaisun menetelmiä kannattaa opetuksessa laajentaa kokeellisen ja eheyttävän taideopetuksen suuntaan. Opettajankoulutuslaitosten välille suositeltiin palveluhenkisyyttä ja käytännöllistä vuorovaikutusta kuvaamataidon perusopintojen jatkuvassa kehittämisessä.

AINEISTO: kirjallinen raportti
ASIASANAT: ala-aste, luokanopettaja, opettajankoulutus
SÄILYTYSPAIKKA: TaiK:n kirjasto, Kuvaamataidon opetuksen laitos