HOSIO, Riitta

KUVATAIDEPAINOTTEINEN PEHMEÄ LASKU - kuvaamataidon opetuskokeilu ala-asteen ensimmäisellä luokalla

Lopputyö 26. 10. 1993

Tutkimus keskittyy kuvaamataidon opetuskokeilun laatimiseen, toteuttamiseen ja raportointiin. Kokeilun aiheena oli kuvataidepainotteisen opetusohjelman testaaminen peruskoulun ensiluokkalaisilla syyslukukauden viiden ensimmäisen kouluviikon aikana.

Kokeiltavalla opetusohjelmalla pyrittiin tukemaan koulutulokkaan kouluun sopeutumista sekä kehittämään opettajan työtä etsimällä kuvaamataidon kautta uusia lähestymistapoja alkuopetuksen problematiikkaan.

Tutkielman 1. luku selvittelee opetuskokeilun keskeisiä käsitteitä: koulutulokas, alkuopetus, pehmeä lasku, sosiaalistuminen, kuvaamataidon opetus, taidekasvatus.

Tutkielman 2. ja 3. luku raportoivat opetuskokeilun suunnittelu ja toteutusvaihetta sekä esittelevät ja arvioivat opetuskokeilun kuvaamataidon tehtäviä ja niiden toimivuutta sosiaa- listumisprosessin välineinä.

Opetuskokeilussa tutkijan käsitykset kuvaamataidon tärkeästä merkityksestä lapsen positiiviselle kehitykselle vahvistuivat. Kuvaamataidollinen toiminta edisti oppilaiden itsetunnon ja myönteisen kouluasenteen kehittymistä sekä loi kannustavan ja hyväksyvän ilmapiirin luokkayhteisöön. Opetusohjelma tuki koulutulokkaiden sopeutumista kouluelämään. Kuvaamataidon opetuskokeilu ohjasi opettajan työskentelyä oppilaskeskeisemmäksi ja tutkija koki kehittyvänsä luokanopettajana.

AINEISTO: kirjallinen osuus, diasarja, ääninauha
ASIASANAT: ala-aste, alkuopetus, kuvaamataito, opettajankoulutus, opetus, vesivärimaalaus
SÄILYTYSPAIKKA: Kuvaamataidon opetuksen laitos