KORHONEN, Mirja

KUVIA JA SANOJA KESTÄVÄN KEHITYKSEN TIELTÄ

Lopputyö

Lopputyöni on kuvallinen ja sanallinen tutkimus. Tiedon ja oman taiteellisen työskentelyn avulla olen pyrkinyt selvittämään positiivisen, tulevaisuuteen suuntautuneen ekologisen elämäntavan vaatimuksia. Lähtökohtanani on ollut sellaisen tuen löytäminen, joka auttaisi tulevaisuudessa koh taamaan vastaani tulevia ongelmia kestävän kehityksen mukaisesti.

Kirjallinen puoli koostuu kolmesta osasta. Ensimmäisessä osassa määrittelen kestävä kehitys -käsitet tä, kestävän kehityksen päämäärää sekä sen vaatimuksia niin materiaaleille kuin ajattelullekin. Lisäksi pohdin kestävän kehityksen toteuttamisen ongelmia, maailmankaikkeuden olemusta ja siihen liittyviä näkemyksiä. Modernin fysiikan ja idän filosofioiden maailmankuviin liittyvistä ajatuksista olen löytänyt pohjaa maailman kahden erilaisen puolen, tiedon ja tunteen, määrittelylle.

Toinen osa käsittelee taidetta, omaa pohdintaani sen luonteesta, kestävän kehityksen asettamia vaatimuksia taiteelle ja taiteen mahdollisuutta olla kestävän kehityksen toteuttamisen tukena. Mietin myös kuvan olemusta ja sen tekemistä, sekä lopputyöni kuviin liittyen akvarellimaalausta.

Kolmannessa osassa kuvaan lopputyöhöni kuuluvien kuvien tekemiseen liittyviä materiaalivalintoja ja työskentelyäni. Kerron siinä myös lopputyönäyttelystäni, joka oli Taideteollisessa korkeakoulussa keväällä 1994. Kolmannen osan lopuksi pohdin vastuuta ja kestävän kehityksen vaatimuksiin suhtautumista sekä tutkimukseni kuluessa saavuttamiani tuloksia. Koska kaiken toimintamme taustalla on ajattelu, tapahtuu tärkein muutos kestävän kehityksen suuntaan mielessämme. Siksi tärkeimpinä lopputyöni tuloksina on kolme mielen tilaa: ensimmäiseksi oman maailmankaikkeudellisen suhteellisuuden muistaminen, toiseksi elämisen tiedon ja tunteen vaikuttaessa samanaikaisesti, mitä Schiller kutsuu esteettiseksi tilaksi ja kolmanneksi taiteen käsittäminen jatkuvasti läsnä olevana ilmiönä, mikä on lähellä esteettisen tilan määritelmää.

Maalaukset ovat tutkimukseni aikana syksyllä -93 ja keväällä -94 tekemiäni akvarelleja. Olen niiden tekemisessä pyrkinyt toteuttamaan kestävän kehityksen mukaista ajattelua. Tutkimukseni edetessä olen joutunut valtavien olemassaoloa koskevien kysymysten eteen. Siksi kuvat ovat muodostuneet voimakkaasti tunteiden ja sanoilla vaikeasti selittävien asioiden kanavaksi. Kuvat olen liittänyt kirjallisen osuuden sivuille värikopioina.

AINEISTO: Tekstiosuus, 19 värikopiokuvaa.
ASIASANAT: Kestävä kehitys, ekologia
SÄILYTYSPAIKKA: TaiK:n kirjasto