Osasto: Keramiikka - ja lasisuunnittelun osasto

Tekijä: Reijonen Olli

Työn nimi: Korkealinjatiheyksisen ja stokastisen keraamisen silkkipainamisen edellytykset

Aika : 1999

Työn laji: Lisensiaatintyö

 

Stokastisten rasterointien soveltuvuudesta keraamiseen silkkipainamiseen on menetelmän uutuuden vuoksi vain vähän tietoa. Stokastisilla rasteroinneilla on teoriassa monia etuja verrattuna perinteisiin linjarasterihin. Stokastisia rasterointeja käytettäessä ei pitäisi esiintyä seulan ja rasterin välistä moiretta, jolloin useamman kuin neljän osavärin käyttäminen värierottelun pohjana helpottuu ja siikkipainamisessa saavutettavaa väriavaruutta voidaan laajentaa aiempaa helpommin.

Useampaan kuin neljään osaväriin perustuvia värierottelumenetelmiä ei kuitenkaan voida testata tai soveltaa keraamiseen siikkipainamiseen ennen kuin stokastisten rasterien painamiseen liittyvät ongelmat ratkaistaan. Stokastisilla rastereilla tulisi myös saavuttaa linjarasteita vastaava visuaalinen ja tekninen taso, jotta menetelmän tuotannollinen hyödyntäminen olisi järkevää.

Tässä työssä tutkitaan kirjallisten lähteiden pohjalta korkealinjatiheyksisen ja stokastisen siikkipainarnisen materiaaliset edellytykset sekä testataan painokokeilla, kuinka korkealinjatiheyksisesti ja stokastisesti rasteroidut kuvat ovat painettavissa keraamisella siikkipainolla. Stokastisesti rasteroitujen ja linjarasteroitujen kuvien laatutasoa verrataan keskenään ja paino- ja poittotulosten laatutaso arvioidaan visuaalisin kriteerein.

Työ jakaantuu kolmeen osaan, joista ensimmäisessä käsitellään keraamista siikkipainamista yleisesti ja johdatetaan lukija keraamisen siirtokuvan valmistusprosessiin.

Toisessa osassa perehdytään kirjallisten lähteiden pohjalta painamisen keskeisiin tekijöihin ja selvitään materiaaliset lähtökohdat.

Työn kokeet koostuvat 51 linjaa/ cm, 80 mm, 60 mm ja 40 gm stokastisella pisteellä rasteroiduista keraamisista nelivärisiirtokuvista, jotka poltettiin koemateriaaleina käytetyille kivitavara- ja luuposliinilautasille. Tuloksista mitattiin densiteetit, värillisyydet, sävyntoistokäyrät ja painotuloksen muutos poitossa. Myös painarnisessa käytettyjen värien viskositeetit mitattiin.

Kolmannessa osassa käsitellään tehdyt painokokeet, sekä kootaan ja arvioidaan tulokset. Kirjallisten ja painokokeiden tulosten perusteella määritellään korkealinjatihyksisen ja stokastisen keraamisen siikkipainamisen materiaaliset edellytykset. Stokastisesti rasteroitujen kuvien visuaalista laatua verrataan 51 linjaa/cm kuvaan.

Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että stokastisesti rasteroidut keraamiset siirtokuvat voivat olla laadultaan, käytetystä pistekoosta riippuen, kilpailukykyisiä nykyään yleisesti painettavien 40 - 50

Linjaa/cm linjarasteroitujen kuvien kanssa, mikä antaa edellytykset useampaan kuin neljään osaväriin perustuvien värierottelumenetelmien soveltamiselle keraamiseen silkkipainamiseen.

 

Avainsanat: silkkipaino, siirtokuva, stokastinen rasterointi, keraaminen siirtokuva