Osasto: Muotoilun osasto
Koulutusohjelma: Keramiikka
Tekijä: Mäkelä, Maarit
Työn nimi: Saveen piirtyviä muistoja. Subjektiivisen luomisprosessin ja sukupuolen representaatioita
Työn laji: Tohtorin väitöskirja
Sivumäärä: 216

Tiivistelmä:

Tutkimus "Saveen piirtyviä muistoja. Subjektiivisen luomisprosessin ja sukupuolen representaatioita" on taiteellinen tutkimus, jossa kokeillaan käytännössä sitä, miten ajatus radikaalista sukupuolierosta ja naise(ude)sta toisena sukupuolena on mahdollista ottaa huomioon visuaalisia representaatioita tuottavassa taiteellisessa toiminnassa. Tässä tutkimuksessa tutkimusprosessin aikana tuotetuilla keraamisilla naisrepresentaatiolla on keskeinen asema: teokset toimivat paitsi (nais)kokemuksen tallentajina, myös sen analyyseina ja kommentoijina.

Tutkimuksen lähtökohtana on taiteilija-tutkijan henkilökohtaiseen kokemusmaailmaan pohjautuva tieto. Kuten naistutkimuksessa ylipäätään, myös tässä tutkimuksessa keskeisessä asemassa on erilaisista kokemuksista rakentuva historiallisesti määrittynyt naissubjekti tässä työssä keramiikka- ja nykytaiteen välimaastossa liikkuva ja toimiva naistaiteilija.

Omaa taiteellista luomisprosessiani tarkastelevana taiteilija-tutkijana pohdin tutkimuksessani sitä, mitä taiteellinen tutkimusote merkitsee: Minkälaisia metodeita taiteellisissa tutkimuksissa on mahdollista hyödyntää? Minkälaista on tieto, joka näiden tutkimushankkeiden avulla on mahdollista saavuttaa? Tutkimuksen keskeinen merkitys liittyykin juuri uuden näkökulman hahmottamiseen taiteilija-tutkija-aseman kautta.

Taiteelliseen tutkimusprosessiin astuneena taiteilija-tutkijana kysyn tutkimuksessani: mikä on "naistietoisen" taiteen, tässä tapauksessa keramiikkataiteen, mahdollisuus muuttaa vallitsevia naiseuden representaatioita? Tämän, tutkimuksen pääkysymyksen rinnalle nostan joukon sitä tukevia ja avaavia alakysymyksiä: Miten naiseutta, tai pikemminkin erilaisia naiseuksia, on mahdollista tarkastella juuri keraamisen materiaalin avulla? Miten muistot, omaelämäkerrat ja kertomukset tuottavat, muokkaavat ja välittävät mahdollisia naisidentiteettejä? Miten muistaminen ja omaelämäkerrallisuus rakentavat kertomusta keraamisessa taideprosessissa?

Työn kantavana rakenteena on visuaalinen luomisprosessi, jota näyttelykokonaisuudet dokumentoivat. Kolmesta näyttelystä koostuva näyttelysarja on julkaistu Helsingissä, Galleria Laterna Magicassa vuosina 1996 (Peilileikki), 1997 (Peilileikki II) ja 2000 (Peilileikki III). Työn tutkimusosaa voi pitää työprosessin ja sen aikana syntyneiden teosten retrospektiivisena luentana: tekemisen jälkikäteen tapahtuvana kontekstualisointina ja siihen liittyvien merkitysten lähempänä tarkasteluna.


Väitöskirja rakentuu kolmesta pääluvusta, joista jokaisen lähtökohtana on yksi näyttely tai pikemminkin yksi näyttelyiden esille nostama pääteema. Aiheet ovat (1) toise(ude)n toistaminen ja mimiikka; (2) teosten materiaalisuus ja ruumiillisuus; (3) naisellinen genealogia ja teosten kerronnallisuus. Kyseisissä luvuissa aiheet tematisoidaan suhteessa töihin, näyttelytilaan ja muihin sarjan näyttelyihin.

Aineisto: väitöskirja, dokumentit näyttelytiloista ja -teoksista, näyttelyn Peilileikki III video ja ääninauha (visuaaliset dokumentit ja ääninauha DVD:llä)
Asiasanat: taiteellinen tutkimus, keramiikka, naiseus, autoetnografia
Säilytyspaikka: Taideteollisen korkeakoulun arkisto
Salassapitoaika päättyy: 5.12.2003