Osasto: Keramiikka- ja lasisuunnittelu
Koulutusohjelma: Taiteen maisterin koulutusohjelma
Tekijä: Jokinen, Eeva
Työn nimi: VALO - Merkki
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 62

Tiivistelmä:

Lopputyöni käsittelee riisiposliinia, joka on 1000-luvulta jKr. peräisin oleva keramiikan valmistustekniikka. Polttamattoman riisiposliiniesineen seinämiin leikataan reikiä, jotka myöhemmin täytetään lasitteella. Poltetussa esineessä reiät hohtavat läpikuultavina valoaukkoina esineen pinnassa.

Lopputyöni jakautuu teemallisesti useampaan osioon, joissa tarkastelen riisiposliinia eri näkökulmista. Tärkeä ja itselleni antoisin osa lopputyötäni on materiaalitutkimusosuus. Tutkimuspainotteiset opintoni ovat herättäneet kiinnostukseni keraamisiin materiaaleihin ja nimenomaan materiaalien tuntemus on riisiposliinin valmistuksessa olennaista. Keskeinen tutkimusongelma materiaalitutkimuksessa on lasiteseoksen viskositeetti. Viskositeetilla tarkoitan tässä yhteydessä lasitesulan liikenopeutta, jonka nesteen sisäinen kitka aiheuttaa. Tutkimuksessa käsittelen niitä lasitteen ominaisuuksia, jotka määrittävät viskositeettia, sekä eri poltto-olosuhteita, joissa lasite pysyy esineeseen leikatuissa rei'issä valumatta pois. Materiaalitutkimuksen tulokset, lasitteen viskositeettia määrittävät tekijät riisiposliinilasitteissa, olen esittänyt tekstissäni keramiikan empiirisin kaavoin. Empiiriset kaavat ovat keramiikka-alan yhteinen kieli, ja ne mahdollistavat kommunikoinnin myös kansainvälisellä tasolla.

Koska riisiposliinista tiedetään vain vähän, esittelen lopputyössäni myös riisiposliinin taustaa, sen historiaa, sekä valmistusmenetelmiä. Esinesuunnittelun rajaaminen työni ulkopuolelle antoi minulle vapauden syventyä tekniikan tutkimiseen ilman esinemuotoilun rajoituksia. Pohdin työssäni myös riisiposliinin minussa herättämiä tunteita ja ajatuksia, ja tutkin niitä mm. valon, koristeen, metaforan ja elämyksen käsitteiden avulla.

Aineisto: Kirja
Asiasanat: Riisiposliini, riisiposliinin historia, koriste.
Säilytyspaikka: Taideteollisen korkeakoulun kirjasto
Salassapitoaika päättyy: