KAUPPI, Hannu

AURINKO JA LUMPEENLEHTI - KASVUTEEMAN TARKASTELUA

Lopputyö 31.5.1994

Vuoden pituisen maalausjakson aikana olen eritellyt luovaan taiteelliseen toimintaan, henkiseen kasvuun ja kuvataiteeseen liittyviä yhtymäkohtia. Ongelmana on ollut luontoon, lapsuuden muistikuviin ja henkiseen kasvuun liittyvien käsitteiden esittäminen maalauksissa. Lopputyössä yhdistyvät omat henkilökohtaiset "elämismaailmani" muodot, elämykset, muistikuvat, unet sekä "maalauselämäni" työmuodot kirjallisista lähteistä ja elokuvista saamiini vaikutteisiin.

Selvittelen maalaustyön ja teossarjan syntyvaiheiden vaikutusta elämääni. Pidän taidetta eräänä välineenä ja keinona pyrittäessä kehittämään omia henkisiä puolia. Pidän tärkeänä yhtenäistä henkistä kokonaisuutta ja selkeätä maailmankuvaa.

Analysoin omaa taiteellista tuotantoani, maalaustyötäni ja kuvataiteen opetustyötäni. Esittelen työskentelyn tulokset, keskeiset toimintamuodot ja prosessin aikajaksot. Tarkastelun kohteina ovat luovaan prosessimaiseen työhön liittyvät idean kehittely, luonnostelu, suunnitelmallisuus, pelkistykset ja oman kuvakielen kehittyminen. Persoonallisuuden kehittyminen ja henkinen kasvu ovat mah dollisia kuvataiteellisen työskentelyn kautta.

Loppunäyttelyssä esittämäni maalaukset olivat kasvuteemaan liittyviä monitasoisia symbolikuvia. Ne esittivät lehtiaihetta (15), spiraalia (1), köynnöstä (2), kalenteria (1) ja lumpeenlehtiaihetta (4).

Lopputyötäni voi soveltaen käyttää lukion kuvaamataidon opetuksessa eri aikuisopistojen kuvataideopetuksessa esimerkkinä. Se esittelee yhden mahdollisuuden lähestyä luovaa maalaustyöskentelyä tiiviin ja työteliään prosessijakson avulla. Se korostaa myös esteettisen elämyksen ja lapsuuden ajan luonnonelämyksen merkitystä luovassa kuvataiteellisessa ilmaisussa.

AINEISTO: kirjallinen osa 26 s., 40 diakuvaa, 5 paperinegatiivivalokuvaa, 71 laserkopiota, 9 valokopiota
ASIASANAT: Prosessimainen maalaustyöskentely, kasvuteema, lehti, symboli, elämys, uni, muis tikuva, henkinen kasvu
SÄILYTYSPAIKKA: TaiK:n kirjasto